Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Lagere mestproductie door minder aanvoer van voer

4 mei 2021

Een groep van 25 vleesvarkenshouders, die het nieuwe Vitelia VC2.0 voerconcept hanteren, realiseren niet alleen opvallend goede technische resultaten, maar signaleren ook een tot 20 procent lagere mestproductie per vleesvarkensplaats. Dat meldt PigBusiness. Lees verder

Kali uit dierlijke mest in mais is voldoende

6 mei 2020

Sinds voorjaar 2019 is een nieuw bemestingsadvies voor kali in snijmais beschikbaar. Voor opbrengsten van 16 of 20 ton droge stof per hectare is 160 of 200 kg kali per hectare nodig. Kali uit een dierlijke mestgift van 30-35 m3 per hectare is meestal voldoende. Dat meldt Bemestingsadvies.nl. Lees verder

Efficiënt omgaan met fosfaat

25 augustus 2015

Fosfaatefficiëntie wordt belangrijk. ForFarmers en Barenbrug spelen daar op in. Nu de fosfaatrechten mogelijk de nieuwe beperking vormen na het melkquotum, wordt het zaak efficiënt met fosfaat om te gaan. Diverse partijen introduceren nieuwe kengetallen. Dat meldt Boerderij. Zo introduceert … Lees verder

Minder fosfaatproductie door lager fosforgehalte in voer

15 november 2013

De Nederlandse veehouderij is op de goede weg met het terug dringen van de fosfaatproductie. Dat meldt directeur Henk Flipsen van Nevedi, de koepel van veevoerfabrikanten. Lees verder

Minder mineralen in graskuilen

4 november 2013

De hoeveelheden mineralen en sporenelementen in graskuilen is sinds de invoering van het Mineralen Aangiftesysteem in 1996 en de derogatiewetgeving in 2005 afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van BLGG AgroXpertus. Lees verder

PDV stelt verordening minimum P-efficiëntie varkenshouderij vast

20 maart 2013

Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft op 20 maart 2013 de verordening ‘PDV Minimum P-efficiëntie varkenshouderij’ vastgesteld en legt deze ter goedkeuring voor aan de SER. De verordening houdt in dat elke varkenshouder moet voldoen aan een minimum-fosforbenutting op zijn bedrijf. De beoogde handhaving verloopt via de IKB-organisaties.
Lees verder

Nieuw natriumadvies voor smakelijk najaarsgras

29 augustus 2012

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft een nieuw natriumadvies voor grasland opgesteld. Het advies is nu niet meer alleen gebaseerd op natrium in de bodem, maar ook op de hoeveelheid kalium en magnesium en op de kaliumbemesting. Kalium en magnesium werken immers de natriumopname tegen.
Lees verder

Minder uitstoot door aanpassing voer

5 juni 2012

Op de Koeien en Kansen bedrijven zijn de ammoniakemissies in de stal, via beweiding en mesttoediening gemeten en zijn gemiddeld 3.4 kilogram per ton mest. Via eiwitarme voeding is het meeste resultaat te bereiken, daarna het stalsysteem, manier van opslag en uitrijden. Lees verder

Minder fosfor in rundveevoer per 1 november

12 oktober 2011

Uiterlijk 1 november 2011 verlagen de producenten van mengvoeders het fosforgehalte in hun gehele assortiment rundveevoeders. Dat is de kern van een aanvullende afspraak, waarmee de diervoederindustrie en LTO-vakgroep Rundveehouderij de stijgende fosfaatproductie op korte termijn willen indammen.

Lees verder

Ureumgehalte in melk bepaalt ammoniakemissie

19 september 2011

Met behulp van het ureumgehalte in de melk zijn goede voorspellingen mogelijk van veranderingen in de ammoniakemissie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Gert van Duinkerkern aan de Wageningse Universiteit. Lees verder