Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

invloed van toemaak op de kwaliteit van veevoer en inname door grote grazers : invloed van bodemverontreiniging op de kwaliteit van veevoer en de gehalten aan lood faeces en orgaanvlees van koeien en schapen in het veenweidegebied

2 mei 2011

Om de kwaliteit van veevoer te bepalen op bodems met toemaakdek is gedurende drie maanden grond, gras en faeces bemonsterd op vier locaties in het Veenweidegebied van de provincie Zuid Holland. Daarnaast is het loodgehalte bepaald van nieren en levers van in totaal zeven geslachte koeien en schapen. Het betreft dieren die vrijwel niet zijn bijgevoerd waardoor de opgebouwde loodgehalten vooral bepaald zijn door het eten van gras van de onderzochte percelen. De analyse van faeces van runderen toont aan dat de loodgehalten van het voer (gras en ingenomen grond) hoger zijn dan die in gras. Tevens blijkt dat er naast aan gras aanhangende grond, ook direct grond wordt ingenomen. De loodgehalten van het voer (2 tot 22 mg Pb kg-1 voer) overschrijden echter niet de norm voor groenvoeder (30 mg Pb kg-1 voer). Lees verder

Service contract “Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions”, Assessment of most promising measures

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Voordeel met sturen op excretie melkveestapel

2 mei 2011

Voor melkveebedrijven die het voermanagement zodanig hebben afgestemd dat de excretie van de veestapel lager is dan de excretieforfaits aangeven, biedt de bedrijfsspecifieke excretie de mogelijkheid om deze prestatie om te zetten in een vermindering van de verplichte mestafvoer. Voor bedrijven waar het verschil tussen de forfaits en de bedrijfsspecifieke excretie gering is loont het de moeite om na te gaan of het voermanagement eenvoudig kan worden aangepast Lees verder

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : bemesting in relatie tot gebruiksnormen in Telen met toekomst

2 mei 2011

Samenvatting en conclusies van een project gestart in 2008, waaraan 12 akkerbouwbedrijven verspreid over heel Nederland meededen in het bemestingsonderzoek binnen Telen met toekomst Lees verder

Toetsing geleide bemesting vollegrondsgroenteteelt : project 510.169, jaarrapport 2002

2 mei 2011

In 2002 heeft het ministerie van LNV het onderzoeksprogramma Mest- en Mineralen 398-I gestart, dat zich richt op maatregelen om de mineralenverliezen te verminderen. Één van de thema’s in het programma is het ontwikkelen en toepasbaar maken van systemen voor geleide bemesting. Het doel van geleide bemesting is om een maximale opbrengst en kwaliteit te realiseren met een zo nauwkeurig mogelijk op de gewasbehoefte afgestemd aanbod van nutriënten, waarbij de benutting van de nutriënten zo hoog mogelijk is en het verlies zo laag mogelijk. Geleide bemesting omvat de toepassing van bijmestsystemen, het gebruik van minder uitspoelingsgevoelige meststoffen en een betere plaatsing van de meststof (o.a. rijenbemesting). Naast het vergelijken en verbeteren van geleide bemestingssystemen middels veldproeven, is voorzien in het toetsen van geleide bemestingssystemen op praktijkbedrijven. Nagegaan wordt hoe geleide bemesting in praktijk wordt ervaren (risico’s, kosten, extra arbeid etc.) en tegen welke praktische problemen telers oplopen die zich in proeven niet hebben voorgedaan Lees verder

Wormenland en vliegjesland : bemesting in relatie tot voedsel voor de grutto

2 mei 2011

Het rapport Wormenland en vliegjesland – bemesting in relatie tot voedsel voor de grutto laat zien wat op basis van literatuur bekend is over de relatie tussen bemesting en voedsel voor grutto’s, zowel volwassen als jongen. Dit biedt handvatten om het mozaïekbeheer ook op dit punt verder te ontwikkelen. Literatuuronderzoek in opdracht van NFW (Noardilke Fryske Wâlden) Lees verder

Gebruik van groencompost in de boomkwekerij

2 mei 2011

Presentatie die het belang van het gebruik van groencompost voor boomkwekerijen in Nederland laat zien. Lees verder

Bodem en bemesting in de bollenteelt

2 mei 2011

De Nederlandse bloembollenteelt vindt plaats binnen meerdere bedrijfstypen en op vele grondsoorten. In al deze situaties vergen bodemkwaliteit en bemesting veel aandacht. Door onder meer strengere wetgeving rond bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen en door hogere prijzen van grond, meststoffen en energie worden de thema’s rond bodem en bemesting steeds belangrijker. Deze brochure behandelt de beoordeling van de bodemkwaliteit, de beworteling, de bodemstructuur, het bodemleven en de profielopbouw. Verder wordt de bemesting van bollen op verschillende bodemtypen behandeld. Tenslotte wordt ingegaan op de verschillende aspecten rond bodem en bemesting bij bollenteelt op huurland. Dit zowel voor de gangbare als de biologische bollenteelt en voor teelt op zand-, zavel- en kleigronden. Lees verder

Kansen voor akkerbouw : veevoer verbouwen en organische mest ontvangen

2 mei 2011

De akkerbouwer en de melkveehouder hebben elkaar iets te bieden. De melkveehouder zoekt grond om dieren te mogen houden en om goed veevoer te kunnen verkrijgen. Veel akkerbouwers zoeken uitbreiding voor bijvoorbeeld de aardappelteelt. Beiden kunnen grond kopen, maar er is een goedkopere oplossing die zowel de akkerbouwer als de melkveehouder kansen biedt: samenwerking. Wie de kansen onderkent en de samenwerking aangaat, versterkt zijn positie zonder dat het forse investeringen vraagt. Sterker nog, het is een kans om extra inkomen te genereren Lees verder

Effect voedingselementen in lelie

2 mei 2011

In tegenstelling tot andere bolbloemgewassen hebben lelies een aanzienlijke bemesting nodig. Telers laten daartoe regelmatig grondmonsters nemen. Overzicht van de rol van verschillende voedingsstoffen in de lelieplant Lees verder