Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Minder eiwit in biologisch vleesvarkensvoer ’s winters verlaagt voerkosten

2 mei 2011

Biologisch gehouden vleesvarkens die in de winter minder eiwit in het voer krijgen, halen dezelfde technische resultaten en slachtkwaliteit als vleesvarkens met een standaard biologisch vleesvarkensvoer. Per afgeleverd varken bespaart dit € 3,50 aan voerkosten en daalt de stikstofuitscheiding met 10,4%. Dit is gebleken uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research Lees verder

Weinig bekend over de bemestende waarde, terwijl gewaarschuwd wordt voor nadelige effecten : bodemverbeterde eigenschappen van sloot- en oevermaaisel op landbouwgronden onderzocht

2 mei 2011

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de bodemverbeterende eigenschappen van sloot- en oevermaaisel. Doel van het onderzoek was o.a. na te gaan in hoeverre onderwerking van slootmaaisel op landbouwgronden als bodemverbeteraar of bemesting een verantwoorde oplossing is voor de waterbeheerder. Onderzocht werden de bemestende waarde, onkruidkundige effecten en de milieuhygiënische kwaliteit van slootmaaisel. Het voldoen aan wet- en regelgeving nam bij het onderzoek een belangrijke plaats in omdat slootmaaisel een afvalstof is, en het verboden is om slootmaaisel in de bodem te brengen. Men onderzocht ook de mogelijkheid om slootmaaisel te verwerken tot meststof of bodemverbeteraar, om het zodoende onder de Meststoffenwet te laten vallen Lees verder

Let niet alleen op stikstof : teeltadvies

2 mei 2011

Op veel percelen met bos- en haagplantsoen laten planten een tekort aan stikstof (N) zien. Door de vele neerslag is dit ook wel te begrijpen. Het is verleidelijk om meteen weer te gaan bijmesten, toch is het vaak niet nodig om extra N te strooien. In veel percelen zit namelijk een voldoende grote voorraad. Een N-mineraal-monster nemen onder droge omstandigheden geeft inzicht Lees verder

Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw : verzelfstandiging van de biologische landbouw op het gebied van mest, voer en stro : studie naar de haalbaarheid van het terugdringen van importen uit de gangbare landbouw en het buitenland

2 mei 2011

Studie naar de haalbaarheid van het terugdringen van importen uit de gangbare landbouw en het buitenland. Het verregaand afbouwen van afhankelijkheid van de biologische landbouw van de gangbare landbouw en het buitenland betekent dat er tekorten gaan ontstaan op de mineralenbalansen van verschillende sectoren. Lees verder

Maïs blijft, ook bij strengere mestnormen : groeien en regelgeving

2 mei 2011

De nieuwe fosfaatnormen dwingen maïstelers ertoe om scherper op de bemesting van snijmaïs te letten. De vertrouwde standaardbemesting is vaak niet meer mogelijk. “De strengere bemestingsnormen hoeven niet per se ten koste te gaan van de opbrengsten”, meent Willy Timmermans, sectorhoofd rundveehouderij bij Boerenbond Deurne. Lees verder

Effectiviteit van het alternatieve spoor in de noordelijke Friese Wouden

2 mei 2011

Bij een deel van de melkveehouderijbedrijven in de Noordelijke Friese Wouden (NFW) leeft de wens om mest bovengronds te mogen uitrijden. Een aantal bedrijven volgt daartoe een zogeheten alternatief spoor. Deze strategie bestaat uit een combinatie van maatregelen als een verlaging van de kunstmestgift en het voeren van een eiwitarm en structuurrijk rantsoen. De hoofdvraag binnen dit onderzoek is of toepassing van het alternatieve spoor, inclusief het bovengronds aanwenden van mest, een even lage ammoniakemissie oplevert in vergelijking met bedrijven die dit spoor niet volgen en mest emissiearm aanwenden. Lees verder

Uit de mest- en mineralenprogramma’s : is ‘bovengronds’ een alternatief voor zodebemesting?

2 mei 2011

Sommige veehouders hebben een hekel aan zodebemesting. Zij wijzen er op dat zware machines bodem en gewas kunnen beschadigen en benadrukken dat niet alleen de gebruikte machine het ammoniakverlies bepaalt, maar ook de ‘mestkwaliteit’ en de weersomstandigheden. Daarnaast speelt de intensiteit van een bedrijf een rol via de totale jaarlijkse mestgift. De wetgeving differentiëert niet voor die variabelen. Onderzoek ID, IMAG, PRI en PV doen samen onderzoek aan de effecten van ‘mestkwaliteit’ op verliezen en benutting. Dat onderzoek geeft aan dat het eiwitgehalte van een rantsoen een belangrijke invloed heeft op de samenstelling van mest Lees verder

Arbeidsbesparing en foutloos aanmaken van voedingsschema’s : automatisch vullen van de A- en B-mestbakken

2 mei 2011

Door schaalvergroting bij glastuinbouwbedrijven kiezen steeds meer telers voor vloeibare meststoffen. Vloeibaar geeft mogelijkheden tot volledige automatisering en flexibiliteit bij het samenstellen van de voedingsschema’s. Dit zijn twee belangrijke redenen waarom de bedrijven voor vloeibare meststoffen kiezen, aldus Dick Breugem van Van Iperen Lees verder

Krapper bemesten gras : celwandvertering punt van zorg

2 mei 2011

Uitvoering van de mestwetgeving kan tot gevolg hebben dat grasproducten minder goed door de koe benut worden. Dat blijkt uit resultaten van proefbedrijf De Marke (V-focus februari 2009). Om vermindering van de melkproductie te voorkomen zal in de praktijk het rantsoen aangevuld worden met aangekocht (kracht)voer. Het is echter de vraag of dat een goede keuze is bij een toenemende druk om de bemesting te verminderen en om de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. Logischer lijkt het om onder die omstandigheden te kiezen voor het beter benutten van het zelfgeteelde gras. Lees verder

SensiSpray : biomassa-afhankelijk doseren van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten

2 mei 2011

SensiSpray is een koppeling van een aantal innovatieve technieken en kennis in een spuitsysteem waarmee gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen plaatsspecifiek kunnen worden verspoten. Lees verder