Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Arbeidsbesparing en foutloos aanmaken van voedingsschema’s : automatisch vullen van de A- en B-mestbakken

2 mei 2011

Door schaalvergroting bij glastuinbouwbedrijven kiezen steeds meer telers voor vloeibare meststoffen. Vloeibaar geeft mogelijkheden tot volledige automatisering en flexibiliteit bij het samenstellen van de voedingsschema’s. Dit zijn twee belangrijke redenen waarom de bedrijven voor vloeibare meststoffen kiezen, aldus Dick Breugem van Van Iperen Lees verder

Krapper bemesten gras : celwandvertering punt van zorg

2 mei 2011

Uitvoering van de mestwetgeving kan tot gevolg hebben dat grasproducten minder goed door de koe benut worden. Dat blijkt uit resultaten van proefbedrijf De Marke (V-focus februari 2009). Om vermindering van de melkproductie te voorkomen zal in de praktijk het rantsoen aangevuld worden met aangekocht (kracht)voer. Het is echter de vraag of dat een goede keuze is bij een toenemende druk om de bemesting te verminderen en om de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. Logischer lijkt het om onder die omstandigheden te kiezen voor het beter benutten van het zelfgeteelde gras. Lees verder

SensiSpray : biomassa-afhankelijk doseren van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten

2 mei 2011

SensiSpray is een koppeling van een aantal innovatieve technieken en kennis in een spuitsysteem waarmee gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen plaatsspecifiek kunnen worden verspoten. Lees verder

Resultaten vollegrondsgroenten 2006

2 mei 2011

Het project Nutriënten Waterproof richt zich op de ontwikkeling van duurzame bedrijfssystemen op zandgrond met een minimaal verlies van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater én een goede opbrengst en kwaliteit van de gewassen. Om dit te bereiken worden diverse innovatieve maatregelen op semi-praktijkschaal beproefd in vier bedrijfssystemen op PPO-proefbedrijf Vredepeel. Dit infoblad beschrijft de resultaten van het bedrijfssysteem met vollegrondsgroenten Lees verder

Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw : naar gesloten kringlopen in de biologische landbouw: een beleidsagenda

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Duurzaamheid voer mest kringlopen

2 mei 2011

Presentatie gehouden tijdens workshop voer-mest kringlopen op 8 juli 2009 Lees verder

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : Europees netwerk EAGER

2 mei 2011

De uitstoot van ammoniak staat hoog op de agenda van de Europese Commissie, en dus ook op die van de afzonderlijke lidstaten, inclusief Nederland. In de National Emission Ceiling (NEC) richtlijn wordt per lidstaat aangegeven hoe hoog de gasvormige emissies van iedere lidstaat mogen zijn, nu en in de toekomst. Voor Nederland geldt dat de uitstoot van ammoniak maximaal 128.000 ton in 2010 mag bedragen. Na 2010 gaan vrijwel zeker lagere niveaus gelden, omdat de ammoniakuitstoot binnen de EU in 2020 met 27% verminderd moet zijn. Om de landelijke uitstoot van ammoniak te berekenen, maken de meeste lidstaten gebruik van eigen rekenmodellen (emissiemodellen). Om hierin meer afstemming te krijgen, heeft een groep onderzoekers in 2002 besloten om een project te starten dat hierop gericht is. Dat project heet EAGER en dat staat voor “European Agricultural Gaseous Emission Research Network”. Deelnemers zijn afkomstig uit: Zwitserland, Duitsland, Nederland, Denemarken, UK en Zweden. Ze vergelijken de modellen die gebruikt worden voor berekening van de ammoniakuitstoot in de verschillende landen, met als doel ze beter op elkaar af te stemmen (harmonisatie) Lees verder

Meer grasland door mestbeleid

2 mei 2011

Het areaal grasland is in 2006 door de derogatie toegenomen. Een groot deel van de melkveebedrijven die in 2005 minder dan 70% grasland hadden, heeft het ‘bouwplan’ aangepast om aan de derogatie-eis te voldoen. Voor de betreffende bedrijven kan het een flinke aanpassing zijn geweest, maar landelijk gezien zal deze verschuiving nauwelijks invloed hebben op de samenstelling van het voerrantsoen Lees verder

Notitie biologische glastuinbouw en mestregels

2 mei 2011

Vanaf 2010 zijn strengere uitvoeringsregels voor het gebruik van (biologische) mest van kracht. Vanuit de biologische glastuinders komen er regelmatig signalen binnen dat het vrijwel onmogelijk is om aan de huidige regels te voldoen. Met het wegvallen van groencompost als A-meststof in 2012 is het binnen de huidige interpretaties zeker onmogelijk om aan de 50% norm te voldoen. Als knelpunten worden gesignaleerd: 1. beperking dierlijke mest, 2. hulpmeststoffen, evenwicht en verzilting: vanuit milieuoogpunt is het noodzakelijk te kunnen sturen in verhoudingen van mineralen die worden verstrekt, 3. beschikbaarheid compost en gedroogde bio meststoffen. Lees verder

Brochure: de teelt van voederbieten op het biologisch bedrijf

2 mei 2011

Deze brochure beschrijft de teeltechniek van biologische voederbieten, de oogst, voederbieten in de voeding van rundvee en de invloed van de teelt op de mineralenbalans Lees verder