Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Mineralenbalansen bij vleesvarkens op droog- en brijvoer = Mineral balances for finisher pigs fed dry or liquid diets

1 mei 2011

Het gebruik van vochtrijke diervoeders uit de levensmiddelenindustrie in rantsoenen voor varkens is de laatste 10 jaar sterk toegenomen. Een kenmerk van vochtrijke diervoeders is echter dat ze een grote diversiteit van herkomst hebben en een variabelere samenstelling dan mengvoer. Dit kan tot gevolg hebben dat varkensbedrijven met vochtrijke diervoeders in het rantsoen meer problemen hebben om hun mineralenbalans sluitend te krijgen in vergelijking tot varkensbedrijven die alleen droogvoer verstrekken. Om na te gaan of het voeren van vochtrijke diervoeders leidt tot een (groter) mineralenverlies op de mineralenbalans in vergelijking tot droogvoer is onderzoek uitgevoerd naar de effecten van vochtrijke diervoeders en droogvoer op de mineralenbalans van vleesvarkens Lees verder

Mest of compost, hangt af van doel

1 mei 2011

Aanvoer van organische stof kan via verschillende bronnen: groenbemester, stro en gewasresten, dierlijke mest, zuiveringsslib, zwarte grond of compost. Welke bron gebruikt wordt hangt af van de bedrijfsspecifieke omstandigheden, en of er gestuurd wordt op aanvoer van effectieve organische stof, fosfaat of werkzame hoeveelheid stikstof. Ook de Minas-wetgeving speelt mee. Voor een groot aantal bronnen (o.a. verschillende soorten drijfmest en vaste mest) is de aanvoer van effectieve organische stof en van mineralen (stikstof, fosfaat, kalium) vergeleken Lees verder

Veel minder stikstof in de mest

1 mei 2011

De afname is vooral een gevolg van de afname van het aantal varkens en de vermindering van de hoeveelheid stikstof in het voer. De MKZ-crisis heeft weinig invloed gehad op de landelijke mestproductie Lees verder

Aangepaste bemesting geeft betere Magnolia

1 mei 2011

PPO Bomen is in 2005 een onderzoek gestart om een bemestingsadvies te ontwikkelen voor de teelt van Magnolia soulangeana in pot en container. Het gaat daarbij om de samenstelling van de voedingsoplossing, en de gewenste streefwaarden voor de voedingsgehalten in de potgrond Lees verder

Veel melk uit oude gebouwen : Kees Nieuweboer: “Zonder jongveeopfok komt iedere grasspriet terug in melk”

1 mei 2011

Ondanks dat vader en zoon bestuurslid van een verschillende vakbond zijn, zijn ze wel beiden van mening dat mestinjectie slecht is voor de bodemkwaliteit. Daarom wordt bij hun de mest bovengronds uitgereden en wordt koolstof FIR-poeder aan het voederrantsoen voor de koeien gevoegd Lees verder

Klein effect van groter oppervlak

1 mei 2011

Het Praktijkcentrum Sterksel (Praktijkcentrum voor innovatie in de varkenshouderij) onderzocht het effect van verschillende leefoppervlakken voor vleesvarkens (1,0 m2 conform Varkensbesluit 1998 versus 0,7 m2 voorheen) op de technische resultaten (groei; voederconversie). In grafieken de groei bij verschillende leefoppervlakken en koppelgroottes in verschillende periodes van het seizoen. Er is een beperkte verbetering van de technische resultaten maar dit weegt niet op tegen de extra huisvestingskosten, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenssector t.o.v. andere Europese landen verslechterd is. Meer informatie: PraktijkRapport Varkens ‘Invloed van een vergroot oppervlakte voor vleesvarkens bij verschillende koppelgrootte’ Lees verder

Erfahrungen mit Luzerne- und Kleegras : die empfindlichen Futterpflanzen unter experimentellen Bedingungen in der biologisch-dynamischen Praxis des Dottelfelderhofes

23 april 2011

De grondslag van de biologische landbouw, de vlinderbloemigen, worden steeds meer aangetast door een reeks ziekten en plagen. Dit artikel bericht van een gevonden samenhang tussen nematoden in het opvolgende graangewas en een krappe nutriëntentoevoer, met name kalium. Dit verklaart zich onder andere door een hoge kaliumbehoefte van grasklaver. Lees verder

Blattdüngung: Ergebnisse aus der Praxis

23 april 2011

Voor regelmatige, goede opbrengsten met hoge vruchtkwaliteit is een optimale nutriententoediening van het voorjaar tot de oogst belangrijk. Bladvoeding kan in aanvulling op bodembemesting zinvol zijn, bijvoorbeeld als de nalevering van de bodem niet voldoende is. Tegenwoordig staat er een ruime assortiment van enkel- en meervoudigenutrienten-bladvoedingen ter beschikking. Ze worden vaker gebruikt en verhogen zo de productiekosten. Het nut is echter twijfelachtig, omdat slechts kleine hoeveelheden nutrienten via het blad kunnen worden opgenomen. In dit artikel komen de resultaten van een praktijk onderzoek naar bladvoeding aan bod Lees verder

Akker & tuinbouw

19 april 2011

Informatieve site van Koch Bodemtechniek Eurolab Deventer met informatie over o.a. meststoffen, bodemmineralen, sporenelementen en bodemleven Lees verder