Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Nutrient management at farm scale : how to attain policy objectives in regions with intensive dairy farming?: first workshop of the EGF Working Group ‘Dairy Farming Systems and Environment’, Quimper, France, 23-25 June 2003

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Vóór organische bemesting doel kiezen

1 mei 2011

Organische stof wordt in de groenteteelt toegediend om of de bodemstructuur te verbeteren of om het stikstof- of fosfor-gehalte te verhogen. Hoeveelheden organische stof, effectieve stof, stikstof en fosfaat uit diverse organische mestsoorten verschillen per meststof en ook de daarme aangevoerde kilo’s stikstof en fosfor in de bodem. Deze waarden worden in een tabel aangegeven Lees verder

Mest…daar zit wat in!?

1 mei 2011

Cijfers m.b.t. de mestsamenstelling (fosfaat; kali; N-totaal, N-min en N-org) op praktijkbedrijven (o.a. melkveebedrijven die deelnemen aan de projecten ‘Praktijkcijfers’ en ‘Koeien en Kansen’). Er is een dalende tendens in de mineralengehalten van de mest doordat bij de samenstelling van de rantsoenen scherper wordt gelet op de mineralenstromen, bijv. door verlaging van de eiwitgehalten. Mestbemonstering en aanpassing van de bemestingsadviezen zijn noodzakelijk Lees verder

Prestatie lagekostenbedrijf in 2004 = Low-cost farm: performance in 2004

1 mei 2011

De ongunstige inkomensontwikkeling en de dalende opbrengsten zijn een belangrijke aanleiding voor het Lagekostenbedrijf in 1997. Tot en met 2003 is het een zuiver melkveebedrijf met 400.000 kg melkquotum en 32 hectare kleigrond. Vanaf 2003 zijn een aantal wijzigingen opgetreden. Er is een nieuwe veestapel gekomen (met de helft Montbéliardes) en er zijn een aantal bouwkundige aanpassingen verricht. In 2004 is het quotum met 30.000 kg uitgebreid. Het hoofddoel om een kostprijs te realiseren van € 34/100 kg melk is in 2004 bereikt. De arbeidsdoelstelling van 50 arbeidsuren per week is niet gehaald door uitbreiding van de veestapel. Het doel van dit rapport is om een goed beeld te geven van de bedrijfsvoering, de bedrijfsresultaten en de resultaten van het onderzoek in 2004. Er is in het rapport uitgebreid aandacht voor de verschillen in resultaten van de groep Holsteins en de groep Montbéliardes Lees verder

Mest en mineralen

1 mei 2011

Een beschrijving van het onderzoeksprogramma mest en mineralen van Wageningen UR. Dit programma loopt van 2002 tot 2005. De thema’s zijn: alternatieven voor toediening van dierlijke mest op een ongunstig tijdstip voor de plant; optimalisatie van gras-klavermengsels; optimalisatie van composteren, handling en opslag van mest; karakterisering organische inputs; bodemkwaliteit waaronder nawerking van dierlijke mest. Dit zijn thema’s uit “Mest en Mineralen” die ook relevant zijn voor de biologische landbouw Lees verder

Kosteneffectieve maatregelen(pakketten) om voor de sectoren vollegrondsgroenten, bollen en veehouderij te voldoen aan MINAS2003-eindnormen

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Erfahrungen mit Luzerne- und Kleegras : die empfindlichen Futterpflanzen unter experimentellen Bedingungen in der biologisch-dynamischen Praxis des Dottelfelderhofes

23 april 2011

De grondslag van de biologische landbouw, de vlinderbloemigen, worden steeds meer aangetast door een reeks ziekten en plagen. Dit artikel bericht van een gevonden samenhang tussen nematoden in het opvolgende graangewas en een krappe nutriëntentoevoer, met name kalium. Dit verklaart zich onder andere door een hoge kaliumbehoefte van grasklaver. Lees verder

Blattdüngung: Ergebnisse aus der Praxis

23 april 2011

Voor regelmatige, goede opbrengsten met hoge vruchtkwaliteit is een optimale nutriententoediening van het voorjaar tot de oogst belangrijk. Bladvoeding kan in aanvulling op bodembemesting zinvol zijn, bijvoorbeeld als de nalevering van de bodem niet voldoende is. Tegenwoordig staat er een ruime assortiment van enkel- en meervoudigenutrienten-bladvoedingen ter beschikking. Ze worden vaker gebruikt en verhogen zo de productiekosten. Het nut is echter twijfelachtig, omdat slechts kleine hoeveelheden nutrienten via het blad kunnen worden opgenomen. In dit artikel komen de resultaten van een praktijk onderzoek naar bladvoeding aan bod Lees verder

Akker & tuinbouw

19 april 2011

Informatieve site van Koch Bodemtechniek Eurolab Deventer met informatie over o.a. meststoffen, bodemmineralen, sporenelementen en bodemleven Lees verder