Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Nieuw mestbeleid : geen problemen met gebruiksnormen op lagekostenbedrijf

1 mei 2011

De betekenis van het nieuwe mestbeleid is wat betreft de stikstofruimte voor het lagekostenbedrijf uitgerekend Lees verder

Duitse biogasinstallatie gekoppeld aan zes hectare tomaten: tuinder kan hoogstens graantje meepikken van mestvergisting

1 mei 2011

Wanneer je goedkoop aan een constante stroom hout kunt komen, is een verbrander te overwegen. En wanneer veehouders van hun mest afwillen en een biogasinstallatie bouwen, kan het financieel gunstig zijn je daar bij aan te sluiten. Maar een dergelijke installatie produceert weinig warmte. De enorme installatie in Duitsland levert 2 Megawatt aan warmte, amper genoeg voor 2 ha. DLV-er Verdonschot raadt Nederlandse tuinders af in zo’n vergister te investeren Lees verder

Scheiden is duur : mestscheiding werkt, maar is kostbaar voor lagekostenbedrijf

1 mei 2011

Voor het lagekostenbedrijf met melkvee is een kostenvergelijking opgesteld voor een bedrijf met mestscheiding en voor een bedrijf zonder mestscheiding, waarbij de drijfmest buiten de stal in een foliebassin wordt opgeslagen Lees verder

Installatie lijkt op een koeienpens [: special: Mest en energie]

1 mei 2011

Aanwijzingen worden gegeven hoe men een vergistingsinstallatie moet ‘voeren’, waarbij men in het achterhoofd kan denken aan het voeren van koeien Lees verder

Mestverwerking varkenhouderij, Manura 2000, Houbensteyn te Ysselsteyn

1 mei 2011

Bij nieuw mestbeleid ook mestafvoer voor Lagekostenbedrijf

1 mei 2011

Onlangs heeft de minister van LNV het nieuwe mestbeleid gepresenteerd. Vanaf 2006 zal MINAS vervangen worden door een systeem met gebruiksnormen voor kunstmest en organische mest. Dit beleid moet echter nog door Europa goedgekeurd worden, waarbij ook de Nederlandse wens van derogatie belangrijk is. Met derogatie hoeft het Lagekostenbedrijf nauwelijks mest af te voeren. Maar zonder derogatie is circa 625 kuub mestafvoer verplicht, tegen forse kosten Lees verder

Vergisting en -opslag op bedrijf met 500 koeien : vloer & verharding

1 mei 2011

In Marknesse is een stal in aanbouw voor 500 melkkoeien en 200 stuks jongvee. Aan de melkveestal zijn het aangepast vloerontwerp en de onderkeldering in compartimenten overdwars opmerkelijk. De reden voor deze stalaanpassing is een zo efficiënt mogelijk gebruik van een mestvergistingsinstallatie Lees verder

Vier jaar primaire mestscheiding op het lagekostenbedrijf = Four years primary manure solids separation on the low cost farm

1 mei 2011

Vanaf het begin is bij het Lagekostenbedrijf primaire mestscheiding als extra onderzoeksaspect aangebracht in het bedrijf. Via een dichte hellende vloer en veel stro in de boxen, wordt vanaf 1997 de vaste mest van de gier gescheiden en apart opgeslagen. De dikke fractie bevat vooral fosfaat, organische stof en organisch gebonden stikstof. De dunne fractie bevat vooral minerale stikstof. Door de nutriënten gescheiden op te slaan, zijn deze ook op de gewenste tijdstippen en gewenste percelen, afzonderlijk van elkaar, toe te dienen. Het doel van dit rapport is evalueren van de toegepaste vorm van mestscheiding op het lagekostenbedrijf en beoordelen van het perspectief van deze vorm van mestscheiding voor de Nederlandse melkveehouderijsector. Dit betekent concreet dat we in dit rapport uitgebreid verslag doen van de resultaten van mestscheiding in bedrijfsverband met een systeemvergelijking tussen verschillende situaties met drijfmest en gescheiden mest Lees verder

Volop beweging in vergistersmarkt [: special: Mest en energie]

1 mei 2011

In Nederland draaien 2 typen vergistingsinstallaties: de volledig of intensief geroerde systemen en de propstroomvergisters. Van beide systemen worden in een overzicht mestvergisterleveranciers gepresenteerd met bijbehorende gegevens van de systemen Lees verder

Composteren van strorijke mest

1 mei 2011

Extensief composteren van strorijke biologische varkensmest op het (eigen) varkensbedrijf biedt extra landbouwkundige mogelijkheden en is milieuvriendelijk. Voordelen, techniek, voorwaarden en tips Lees verder