Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Opslagcapaciteit dierlijke mest sterk uitgebreid

2 mei 2011

In 2007 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor drijfmest van zes maanden of langer. Daarmee voldoen ze aan het Besluit Opslagcapaciteit Dierlijke Meststoffen (1 juli 2005). Bedrijven die minder opslagcapaciteit hebben, kunnen aan het besluit voldoen door in de wintermaanden mest af te voeren of de dieren langer buiten te houden Lees verder

Co-vergisting van mest in Nederland : beperking van risico’s voor de leefomgeving

2 mei 2011

Onderzoek naar de risico’s van co-vergisters. Ook is gekeken hoe deze risico’s kunnen worden voorkomen. Dit kan soms al met betrekkelijk geringe inspanningen Lees verder

Mestopslag uitbreiden mogelijk perspectiefvol

2 mei 2011

De Koeien & Kansenbedrijven proberen vervroegd aan de mestnormen van 2009 te voldoen. Het project tracht maatregelen te ontdekken, die positief uitpakken voor het inkomen van de veehouders binnen het mestbeleid van 2009. Eén van deze maatregelen is meer mestopslag Lees verder

Handboek snijmaïs

2 mei 2011

Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs Lees verder

Emissies uit opslag van vaste mest

2 mei 2011

Door de omschakeling naar meer welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen produceert men in Nederland meer vaste mest. Om een indruk te krijgen wat de bijdrage zou kunnen zijn aan de emissies van ammoniak, geur en broeikasgassen is een inventarisatie gedaan naar de productie en opslag van deze mest in Nederland. Daarbij is ook de champost meegenomen Lees verder

duik in zakken, silo’s, bassins en kelders : mestopslag

1 mei 2011

Vanaf 1 juli 2005 zijn agrarische bedrijven verplicht om minimaal 6 maanden mestopslag te hebben. In verband hiermee zijn de voor- en nadelen van mestzakken, -bassins, -silo’s en -kelders bekeken Lees verder

Emissiereductieopties voor methaan uit mestopslagen

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

JOZtech uitmestrobot in de herkansing

1 mei 2011

JOZtech zal op de regionale landbouwbeurs AgroVak de 2e versie van hun uitmestrobot laten zien. Hier een beschrijving ervan Lees verder

Bezinklagen en bemonstering van varkensmest = Sediment layers and manure sampling of pig manure

1 mei 2011

Binnen het MINeralenAangifteSysteem (MINAS) dat ingevoerd is per 1 januari 1998, wordt vastgelegd hoeveel stikstof (N) en fosfaat (P2O5) op een veehouderijbedrijf men mag aan- en afvoeren. In het kader van het MINASonderzoek heeft het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR onderzoek gedaan naar in hoeverre bezinklagen en bemonstering van varkensmest invloed hebben op de afvoer van mineralen. Uit het onderzoek blijkt dat het ontstaan van bezinklagen in mestkelders een langdurig proces is, waarbij in de loop van de tijd het fosfaatgehalte toeneemt en in mindere mate het stikstofgehalte. Daarnaast neemt de dichtheid toe en worden de bezinklagen dikker. Door bezinking van mest blijven mineralen achter in de mestput waardoor een gat op de MINAS-balans ontstaat, waarover men een mineralenheffing moet betalen Lees verder

Welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen bij vleesstieren = Welfare friendly housing of beef bulls

1 mei 2011

Dit rapport beschrijft het effect van ras, type ligbed, groepsgrootte en oppervlakte per dier op het welzijn en de technische prestaties van vleesstieren. Centraal staan gedrag, klauwslijtage, carpaalgewrichtbeschadigingen, gezondheid, groei, voeropname en slachtkwaliteit. Daarnaast wordt ingegaan op de kwaliteit van stromest uit de potstal Lees verder