Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Teelt op hogere zandgrond zit in de verdrukking

2 mei 2011

Als aan de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water moet worden voldaan, is het de vraag of van zandgrond goede vollegrondsgroente kan komen. Daarvoor is relatief veel stikstof en fosfaat nodig, terwijl hiervan maar weinig met het marktbare product wordt afgevoerd. Hoe zijn uitspoelverliezen te voorkomen? Lees verder

Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw : percepties over voortgang, knelpunten en handelingsopties voor functionele agrobiodiversiteit, gesloten voer-mest kringlopen en integraal duurzame stallen

2 mei 2011

Om inzicht te krijgen in de verduurzaming van de landbouw, is het nodig om, naast cijfers, een beeld te hebben van bewegingen binnen de sector. In dit rapport zijn percepties rondom duurzaamheid, voortgang, knelpunten en handelingsopties beschreven aan de hand van drie systeeminnovaties op basis van interviews met diverse kennisdragers. De drie onderzochte systeeminnovaties staan nog in de voorontwikkelingsfase, maar zullen in de toekomst als het voldoende van de grond komt wel degelijk bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. Het uiteindelijk vermarkten van duurzaam geproduceerde producten tegen een meerprijs lijkt volgens de respondenten een belangrijke uitdaging om de innovatie daadwerkelijk van de grond te krijgen. Lees verder

Sporenelementen: wel nodig, weinig zorgen

2 mei 2011

Een sporenelement moet in de plant aanwezig zijn voor een goede groei en functie, maar is slechts in minimale hoeveelheden nodig. Echter, een gebrek zien we weinig Lees verder

Rundvleesproductie: Belgisch witblauwe vrouwelijke reformdieren van het dikbiltype

2 mei 2011

Vastgesteld is dat vrouwelijke reformdieren in België een groot percentage van de geslachte volwassen runderen uitmaken (55%) en dat de helft van die reformkoeien dieren van het vleestype zijn, vooral van het Belgische witblauwe dikbilras. Deze brochure geeft de resultaten weer die werden verkregen bij de vetmesting van meer dan tweehonderd van deze koeien in het Proefstation van de faculteit diergeneeskunde van de universiteit van Luik en is onderverdeeld in 4 delen; de technische steekkaart (dieren die een klassiek rantsoen krijgen op basis van ingekuilde volledige maïsplanten), invloed van leeftijd, methoden die de afzetting van spieren bevorderen ten nadele van de afzetting van vet en economische benadering van deze productierichting Lees verder

Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : rantsoenen in de melkveehouderij: dekking van de stikstofbehoefte

2 mei 2011

Met de handreiking voor de melkveehouderij wordt een bedrijfsspecifieke afrekening mogelijk van de N-excretie van een melkkoe. Dit betekent dat de gekozen bedrijfsstrategie en in het bijzonder de voerstrategie tot uiting komt in de hoeveelheid mest die geproduceerd wordt en in de hoeveelheid mest die de melkveehouder moet afvoeren. Om de N-opname, -benutting en -excretie te beïnvloeden is het noodzakelijk om de grenzen te kennen waarbinnen het melkvee optimaal blijft produceren Lees verder

invloed van toemaak op de kwaliteit van veevoer en inname door grote grazers : invloed van bodemverontreiniging op de kwaliteit van veevoer en de gehalten aan lood faeces en orgaanvlees van koeien en schapen in het veenweidegebied

2 mei 2011

Om de kwaliteit van veevoer te bepalen op bodems met toemaakdek is gedurende drie maanden grond, gras en faeces bemonsterd op vier locaties in het Veenweidegebied van de provincie Zuid Holland. Daarnaast is het loodgehalte bepaald van nieren en levers van in totaal zeven geslachte koeien en schapen. Het betreft dieren die vrijwel niet zijn bijgevoerd waardoor de opgebouwde loodgehalten vooral bepaald zijn door het eten van gras van de onderzochte percelen. De analyse van faeces van runderen toont aan dat de loodgehalten van het voer (gras en ingenomen grond) hoger zijn dan die in gras. Tevens blijkt dat er naast aan gras aanhangende grond, ook direct grond wordt ingenomen. De loodgehalten van het voer (2 tot 22 mg Pb kg-1 voer) overschrijden echter niet de norm voor groenvoeder (30 mg Pb kg-1 voer). Lees verder

Service contract “Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions”, Assessment of most promising measures

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Voordeel met sturen op excretie melkveestapel

2 mei 2011

Voor melkveebedrijven die het voermanagement zodanig hebben afgestemd dat de excretie van de veestapel lager is dan de excretieforfaits aangeven, biedt de bedrijfsspecifieke excretie de mogelijkheid om deze prestatie om te zetten in een vermindering van de verplichte mestafvoer. Voor bedrijven waar het verschil tussen de forfaits en de bedrijfsspecifieke excretie gering is loont het de moeite om na te gaan of het voermanagement eenvoudig kan worden aangepast Lees verder

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : bemesting in relatie tot gebruiksnormen in Telen met toekomst

2 mei 2011

Samenvatting en conclusies van een project gestart in 2008, waaraan 12 akkerbouwbedrijven verspreid over heel Nederland meededen in het bemestingsonderzoek binnen Telen met toekomst Lees verder

Toetsing geleide bemesting vollegrondsgroenteteelt : project 510.169, jaarrapport 2002

2 mei 2011

In 2002 heeft het ministerie van LNV het onderzoeksprogramma Mest- en Mineralen 398-I gestart, dat zich richt op maatregelen om de mineralenverliezen te verminderen. Één van de thema’s in het programma is het ontwikkelen en toepasbaar maken van systemen voor geleide bemesting. Het doel van geleide bemesting is om een maximale opbrengst en kwaliteit te realiseren met een zo nauwkeurig mogelijk op de gewasbehoefte afgestemd aanbod van nutriënten, waarbij de benutting van de nutriënten zo hoog mogelijk is en het verlies zo laag mogelijk. Geleide bemesting omvat de toepassing van bijmestsystemen, het gebruik van minder uitspoelingsgevoelige meststoffen en een betere plaatsing van de meststof (o.a. rijenbemesting). Naast het vergelijken en verbeteren van geleide bemestingssystemen middels veldproeven, is voorzien in het toetsen van geleide bemestingssystemen op praktijkbedrijven. Nagegaan wordt hoe geleide bemesting in praktijk wordt ervaren (risico’s, kosten, extra arbeid etc.) en tegen welke praktische problemen telers oplopen die zich in proeven niet hebben voorgedaan Lees verder