Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : rantsoenen in de melkveehouderij: dekking van de fosfaatbehoefte

2 mei 2011

Een hoge opname en een geringe vastlegging van fosfor (P) in dierlijk product geven een hoge excretie van P die slechts deels kan worden benut door gewassen. De hoge P-excretie zal zich uiten in hoge forfaitaire, of eventueel bedrijfsspecifieke, P-excretie door melkvee. Bij aanscherping van de wetgeving rondom P kan een hoge P-excretie de melkveehouders in de problemen brengen Lees verder

Verlenging groeiseizoen grasland

2 mei 2011

Verlenging van het groeiseizoen van grasland betekent meer grasgroei in het late najaar, maar ook een vroegere groei in het voorjaar. Bemesting, grassoorten, graslandgebruik en stoppelgewassen bieden hiervoor mogelijkheden. Het graslandgebruik is van invloed op de benutting van het geproduceerde gras in deze perioden Lees verder

Nutriëntenstromen veroorzaken wereldwijd milieuproblemen

2 mei 2011

Er zijn in de wereld regio’s waar de bodem verarmt en regio’s waar plantennutriënten zich ophopen; beide hebben milieuproblemen. Sluiten van kringlopen op mondiale schaal zou hoog op de politieke agenda moeten staan Lees verder

Stikstofverliezen beperken : structuurrijk en eiwitarm voeren zorgt voor mest met minder stikstof

2 mei 2011

Kun je via aanpassingen in het rantsoen de samenstelling van drijfmest veranderen, zodat er minder stikstof verloren gaat in de bedrijfskringloop. In zijn promotieonderzoek inventariseerde Joan Reijs de mogelijke variatie in drijfmestsamenstelling als gevolg van rantsoenverschillen Lees verder

Eenmalig mestuitrijden zonder schade

2 mei 2011

In het voorjaar van 2005 is in het kader van het onderzoeksproject ‘100 procent biologische mest’ met een zware zodenbemester eenmalig drijfmest uitgereden op een blijvend graslandbodem met klaver, waarna de effecten op bodemleven en -structuur zijn onderzocht Lees verder

Minder fosfor in krachtvoer helpt bij strenge fosfaatnorm

2 mei 2011

Waarschijnlijk wordt de fosfaatnorm op grasland en bouwland de komende jaren strenger. Dit betekent dat sommige bedrijven extra mest moeten afvoeren, omdat de plaatsingsruimte voor fosfaat het mestgebruik beperkt en niet de plaatsingsruimte voor stikstof. In dit artikel is voor 4 Koeien & Kansen-bedrijven het effect van de strenge fosfaatnorm op het inkomen bekeken en de kansen voor fosforarm krachtvoer voor inkomensverbetering Lees verder

Uit de mest- en mineralenprogramma’s : analyse van voerstrategie en productiekenmerken op enkele biologische melkveehouderijbedrijven

2 mei 2011

In het onderzoeksproject BIOVEEM1 zijn gegevens verzameld op biologische melkveehouderijbedrijven. Het betrof o.a. gegevens omtrent de voeding van melkvee, de melkproductie en de samenstelling van drijfmest. Binnen 398-I is een project gestart om een aanvullende analyse te maken van de voedingstechnische bedrijfsvoering en de invloed daarvan op mestsamenstelling. Voor deze analyse is tevens gebruik gemaakt van een voorlopige versie van een dynamisch model dat een voorspelling geeft van de vertering in het maagdarmkanaal van melkvee en van de potentiële melkproductie die mogelijk is op het voorspelde aanbod een verschillende typen nutriënten aan de melkkoe Lees verder

Teelt op hogere zandgrond zit in de verdrukking

2 mei 2011

Als aan de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water moet worden voldaan, is het de vraag of van zandgrond goede vollegrondsgroente kan komen. Daarvoor is relatief veel stikstof en fosfaat nodig, terwijl hiervan maar weinig met het marktbare product wordt afgevoerd. Hoe zijn uitspoelverliezen te voorkomen? Lees verder

Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw : percepties over voortgang, knelpunten en handelingsopties voor functionele agrobiodiversiteit, gesloten voer-mest kringlopen en integraal duurzame stallen

2 mei 2011

Om inzicht te krijgen in de verduurzaming van de landbouw, is het nodig om, naast cijfers, een beeld te hebben van bewegingen binnen de sector. In dit rapport zijn percepties rondom duurzaamheid, voortgang, knelpunten en handelingsopties beschreven aan de hand van drie systeeminnovaties op basis van interviews met diverse kennisdragers. De drie onderzochte systeeminnovaties staan nog in de voorontwikkelingsfase, maar zullen in de toekomst als het voldoende van de grond komt wel degelijk bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. Het uiteindelijk vermarkten van duurzaam geproduceerde producten tegen een meerprijs lijkt volgens de respondenten een belangrijke uitdaging om de innovatie daadwerkelijk van de grond te krijgen. Lees verder

Sporenelementen: wel nodig, weinig zorgen

2 mei 2011

Een sporenelement moet in de plant aanwezig zijn voor een goede groei en functie, maar is slechts in minimale hoeveelheden nodig. Echter, een gebrek zien we weinig Lees verder