Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Dietary influences on nutrient partitioning and anatomical body composition of growing pigs; modelling and experimental approaches

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Versneld naar Minas-eindnormen, Vee in balans : diermanagement (voeding, gezondheid), graslandmanagement (beweiding)

1 mei 2011

De Koeien en Kansen bedrijven hebben alle een verschillende strategie om versneld de Minas-eindnormen te halen door verschillen in bedrijfsomstandigheden en managementvoorkeuren. Grote verschillen zijn er in mate van beweiding, beweidingsysteem, gevoerde rantsoenen en de dierprestaties wat betreft productie per koe, levensproductie, vruchtbaarheid en celgetal. De bedrijfsvoering is vooral aangepast door minder te beweiden. Lees verder

Slecht monster: nooit goed resultaat; bemesten en bemonsteren

1 mei 2011

Om de bemesting goed te kunnen sturen is regelmatig bemestingsonderzoek laten verrichten meer gewoonte dan uitzondering. Het bemestingsonderzoek geeft inzicht in de concentratie direct beschikbare en voor de plant opneembare voeding tijdens de teelt. Bij grondteelten worden soms ook de structurele voorraden voedingsstoffen en de grondstructuur meegenomen Lees verder

Nutrienten in bodem en grondwater: Kwaliteitsdoelstellingen en kwaliteit 1984-2000

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Fosfaat- en kalibemesting van gras/klaver kan preciezer

1 mei 2011

Beschrijving van de bemesting met stikstof, fosfaat en kali op gras/klaver bij biologische melkveebedrijven in het project BIOVEEM, en adviezen voor de praktijk. Biologische bemesting van gras/klaver betekent afstemming van de drijfmestgiften op het element waarvoor de minste organische mest nodig is; tekorten voor andere elementen kunnen aangevuld worden met ‘enkelvoudige’ toegelaten meststoffen. Kuilanalyses geven informatie over de fosfaatbemesting en eventuele tekorten aan beschikbaar fosfaat in de bodem Lees verder

Actieplan nitraat : feitelijke informatie over het actieplan 2000-2003 en een korte schets van een aantal projecten

1 mei 2011

Dit Actieplan Nitraatprojecten heeft tot doel ‘het tot stand brengen van projecten die zich richten op het in de agrarische praktijk ontwikkelen en verspreiden van kennis met betrekking tot mineralenmanagement, gericht op het tijdig realiseren (onderschrijden) van de MINAS-normen 2003 en de bijbehorende emissieniveaus Lees verder

Sturen op karkaskwaliteit in biologische ‘mini’keten

1 mei 2011

Het ideale biologische vleesvarken heeft, net als het gangbare varken, een geslacht gewicht van minimaal 90 kg en een magervleespercentage van minimaal 55 %. Op het Praktijkcentrum voor de biologische varkenshouderij in Raalte wordt de invloed van de keuze van de eindbeer en de kracht- en ruwvoeropname op de vlees/vet-verhouding in het karkas van biologische varkens onderzocht. Op grond daarvan kan gestuurd worden om de kwaliteit te behalen die door de volgende schakels in de keten gewenst is Lees verder

Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost : advies

1 mei 2011

Invoering van de gebruiksnormen voor stikstof en fisfaat bij herziening van de meststoffenwet per 1 jan. 2006 heeft mogelijk consequenties voor de afzet van compost in de landbouw. WOT Natuur & Milieu geeft in opdracht van Commissie van Dsekundigen Meststoffenwet een analyse van het grondaandeel in compost en zwarte grond. Naarmate het grondaandeel toeneemt, neemt het fosfaatgehalte namelijk af Lees verder

Bijmesten van groente noodzakelijk kwaad : stikstofbehoefte meten is weten

1 mei 2011

Uitleg over de toepassing van bijbemestingssystemen in de biologische groenteteelt. Op basis van een grondmonster kan met behulp van gegevens over de stikstofopname van een gewas en de benodigde stikstofbuffer bepaald worden hoeveel stikstof er bijbemest moet worden. Ook met het vrijkomen van stikstof uit mineralisatie van organische stof dient rekening te worden gehouden. In een tabel een overzicht van de chemische samenstelling, stikstofwerking en toedieningswijze van een aantal geschikte mestsoorten: verenmeel, gedroogde kippenmestkorrels, ecofertiel (gedroogde kippenmest met toevoegingen), drijfmest, vinassekali en aminogreen (bladmeststof) Lees verder

Bemesten op het scherp van de snede : bemesting bij rotatie gras/klaver en voedergewassen

1 mei 2011

In het kader van het Bioveem-project werd op twee biologische melkveebedrijven op zand en klei in Esbeek en Raamsdonk (NB) onderzoek gedaan naar de stikstofmineralisatie na het scheuren van gras/klaver en de drogestofproductie van het volggewas snijmaïs bij verschillende niveaus van bemesting met drijfmest. Voor een betere benutting van de mineralisatie en besparing op drijfmest is het een optie (vooral op droogtegevoelige gronden) om de eerste snede gras/klaver niet te benutten, en eerder te scheuren en te zaaien; voor de snijmaïs is dan minder bemesting mogelijk Lees verder