Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Vóór organische bemesting doel kiezen

1 mei 2011

Organische stof wordt in de groenteteelt toegediend om of de bodemstructuur te verbeteren of om het stikstof- of fosfor-gehalte te verhogen. Hoeveelheden organische stof, effectieve stof, stikstof en fosfaat uit diverse organische mestsoorten verschillen per meststof en ook de daarme aangevoerde kilo’s stikstof en fosfor in de bodem. Deze waarden worden in een tabel aangegeven Lees verder

Mest…daar zit wat in!?

1 mei 2011

Cijfers m.b.t. de mestsamenstelling (fosfaat; kali; N-totaal, N-min en N-org) op praktijkbedrijven (o.a. melkveebedrijven die deelnemen aan de projecten ‘Praktijkcijfers’ en ‘Koeien en Kansen’). Er is een dalende tendens in de mineralengehalten van de mest doordat bij de samenstelling van de rantsoenen scherper wordt gelet op de mineralenstromen, bijv. door verlaging van de eiwitgehalten. Mestbemonstering en aanpassing van de bemestingsadviezen zijn noodzakelijk Lees verder

Prestatie lagekostenbedrijf in 2004 = Low-cost farm: performance in 2004

1 mei 2011

De ongunstige inkomensontwikkeling en de dalende opbrengsten zijn een belangrijke aanleiding voor het Lagekostenbedrijf in 1997. Tot en met 2003 is het een zuiver melkveebedrijf met 400.000 kg melkquotum en 32 hectare kleigrond. Vanaf 2003 zijn een aantal wijzigingen opgetreden. Er is een nieuwe veestapel gekomen (met de helft Montbéliardes) en er zijn een aantal bouwkundige aanpassingen verricht. In 2004 is het quotum met 30.000 kg uitgebreid. Het hoofddoel om een kostprijs te realiseren van € 34/100 kg melk is in 2004 bereikt. De arbeidsdoelstelling van 50 arbeidsuren per week is niet gehaald door uitbreiding van de veestapel. Het doel van dit rapport is om een goed beeld te geven van de bedrijfsvoering, de bedrijfsresultaten en de resultaten van het onderzoek in 2004. Er is in het rapport uitgebreid aandacht voor de verschillen in resultaten van de groep Holsteins en de groep Montbéliardes Lees verder

Mest en mineralen

1 mei 2011

Een beschrijving van het onderzoeksprogramma mest en mineralen van Wageningen UR. Dit programma loopt van 2002 tot 2005. De thema’s zijn: alternatieven voor toediening van dierlijke mest op een ongunstig tijdstip voor de plant; optimalisatie van gras-klavermengsels; optimalisatie van composteren, handling en opslag van mest; karakterisering organische inputs; bodemkwaliteit waaronder nawerking van dierlijke mest. Dit zijn thema’s uit “Mest en Mineralen” die ook relevant zijn voor de biologische landbouw Lees verder

Kosteneffectieve maatregelen(pakketten) om voor de sectoren vollegrondsgroenten, bollen en veehouderij te voldoen aan MINAS2003-eindnormen

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Gras in overvloed : ruwvoeroverschotten prima te benutten in de mestvergister : special: Grasland

1 mei 2011

Een extensieve situatie kan bedrijven opzadelen met forse hoeveelheden gras(kuil). Wat te doen met al dat gras? Een bemestingsdeskundige bij het NMI, een adviseur op het gebied van gras en grazen, een eigenaar van een fouragebedrijf, een regiomanager bij Nij Bosma Zathe, en de bedrijfsmanager op Praktijkcentrum Aver Heino dragen ieder hun eigen oplossing aan Lees verder

Terugblik op Minas, Dierrechten en MAO en verkenning van MAO of Dierrechten en van Gebruiksnormenstelsel : een covernotitie in het kader van Evaluatie Meststoffenwet 2004

1 mei 2011

In opdracht van de stuurgroep Evaluatie Meststoffenwet 2004 worden in dit rapport op integrale wijze de resultaten weergegeven van de evaluatie naar de werking van de instrumenten van de meststoffenwet in relatie tot het gedrag van de ondernemer met betrekking tot het mineralenmanagement. Naast een terugblik op de werking van de drie instrumenten Minas, MAO en Dierrechten wordt ook vooruitgekeken naar de werking van een mogelijk stelsel van Gebruiksnormen met ondersteuning van een MAO of Dierrechtenstelsel. Lees verder

Heat stress and diet utilization in male turkeys : the role of dietary energy and amino acids

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Chloride onmisbaar voor gezond gewas

1 mei 2011

Chloride is een onmisbare voedingsstof voor planten. Bodemvoorraad en aanvoer dekken doorgaans de gewasbehoefte, maar voor een goede weerstand tegen schimmels is vaak meer chloride nodig Lees verder

Zonder BOOM geen heide : wetgeving over plagsel is sta-in-de-weg voor regulier natuurbeheer

1 mei 2011

Door gewijzigde wetgeving en jurisprudentie moet plagsel (en ook maaisel) als afvalstof beschouwd worden is het onmogelijk geworden om plagsel onder te werken op landbouwgronden. Binnen de bestaande milieuwetgeving zijn er vier alternatieve afzetmogelijkheden: gebruik van plagsel als bouwstof, toepassing als meststof of structuurverbeteraar, verwerken tot meststof, en verwerken tot compost. Door compostering ontstaat een product dat volgens het BOOM (Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen) toepasbaar is als meststof. Maar compostering plaatst natuurbeheerders voor een grote kostenstijging, en het was al moeilijk om financiering te vinden voor het dure plaggen. Een oplossing kan zijn verandering in de wetgeving of een zelfstandige plaats voor plagsel in het BOOM, zodat toepassing weer mogelijk wordt als meststof of structuurverbeteraar in de landbouw Lees verder