Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Hybride vloer in mestgang voldoet, maar kan beter

1 mei 2011

Sinds 2 jaar heeft het Lagekostenbedrijf ervaring met de hybride vloer (een betonnen vloer met daarin een rubberen honingraatpatroon), die in de plaats is gekomen voor een dichte hellende vloer. Geconcludeerd wordt dat de nieuwe vloer beter voldoet dan de vorige vloer, maar dat de afwerking ervan meer aandacht verdient Lees verder

Kelderplan voor natuurlijke ontmenging

1 mei 2011

Op het nieuwe onderzoeksbedrijf voor de Nederlandse biologische melkveehouderij in Aver Heino wordt onder meer onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van natuurlijke ontmenging van mest. Het kelderplan is daarvoor speciaal ontworpen Lees verder

6 maanden mestopslag niet altijd voldoende [: thema]: Schaalvergroting

1 mei 2011

Extra mestopslagruimte boven de verplichte 6 maanden kan nuttig zijn. Daarom is voor 2 voorbeeldbedrijven de minimale grootte aan mestopslag berekend voor respectievelijk 6, 7 en 8 maanden. Ook zijn de kosten vergeleken voor 1.000 m3 mestopslag in respectievelijk een mestsilo (van hout, beton, staal), een mestsilo (van folie in staalframe), een foliebassin, en een mestzak Lees verder

Onderzoek naar de emissies van een natuurlijk geventileerde potstal voor melkvee, Mestopslag buiten de stal

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Stalmest composteren : organische restproducten recyclen tot waardevoller meststof

1 mei 2011

Om tot een goed compostproduct van stalmest te komen is het van belang aandacht te schenken aan een zorgvuldige bewaring van de mest Lees verder

duik in zakken, silo’s, bassins en kelders : mestopslag

1 mei 2011

Vanaf 1 juli 2005 zijn agrarische bedrijven verplicht om minimaal 6 maanden mestopslag te hebben. In verband hiermee zijn de voor- en nadelen van mestzakken, -bassins, -silo’s en -kelders bekeken Lees verder

Emissiereductieopties voor methaan uit mestopslagen

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

JOZtech uitmestrobot in de herkansing

1 mei 2011

JOZtech zal op de regionale landbouwbeurs AgroVak de 2e versie van hun uitmestrobot laten zien. Hier een beschrijving ervan Lees verder

Bezinklagen en bemonstering van varkensmest = Sediment layers and manure sampling of pig manure

1 mei 2011

Binnen het MINeralenAangifteSysteem (MINAS) dat ingevoerd is per 1 januari 1998, wordt vastgelegd hoeveel stikstof (N) en fosfaat (P2O5) op een veehouderijbedrijf men mag aan- en afvoeren. In het kader van het MINASonderzoek heeft het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR onderzoek gedaan naar in hoeverre bezinklagen en bemonstering van varkensmest invloed hebben op de afvoer van mineralen. Uit het onderzoek blijkt dat het ontstaan van bezinklagen in mestkelders een langdurig proces is, waarbij in de loop van de tijd het fosfaatgehalte toeneemt en in mindere mate het stikstofgehalte. Daarnaast neemt de dichtheid toe en worden de bezinklagen dikker. Door bezinking van mest blijven mineralen achter in de mestput waardoor een gat op de MINAS-balans ontstaat, waarover men een mineralenheffing moet betalen Lees verder

Welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen bij vleesstieren = Welfare friendly housing of beef bulls

1 mei 2011

Dit rapport beschrijft het effect van ras, type ligbed, groepsgrootte en oppervlakte per dier op het welzijn en de technische prestaties van vleesstieren. Centraal staan gedrag, klauwslijtage, carpaalgewrichtbeschadigingen, gezondheid, groei, voeropname en slachtkwaliteit. Daarnaast wordt ingegaan op de kwaliteit van stromest uit de potstal Lees verder