Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Onderzoek naar de emissies van een natuurlijk geventileerde potstal voor melkvee, Mestopslag buiten de stal

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Stalmest composteren : organische restproducten recyclen tot waardevoller meststof

1 mei 2011

Om tot een goed compostproduct van stalmest te komen is het van belang aandacht te schenken aan een zorgvuldige bewaring van de mest Lees verder

duik in zakken, silo’s, bassins en kelders : mestopslag

1 mei 2011

Vanaf 1 juli 2005 zijn agrarische bedrijven verplicht om minimaal 6 maanden mestopslag te hebben. In verband hiermee zijn de voor- en nadelen van mestzakken, -bassins, -silo’s en -kelders bekeken Lees verder

Emissiereductieopties voor methaan uit mestopslagen

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

JOZtech uitmestrobot in de herkansing

1 mei 2011

JOZtech zal op de regionale landbouwbeurs AgroVak de 2e versie van hun uitmestrobot laten zien. Hier een beschrijving ervan Lees verder

Bezinklagen en bemonstering van varkensmest = Sediment layers and manure sampling of pig manure

1 mei 2011

Binnen het MINeralenAangifteSysteem (MINAS) dat ingevoerd is per 1 januari 1998, wordt vastgelegd hoeveel stikstof (N) en fosfaat (P2O5) op een veehouderijbedrijf men mag aan- en afvoeren. In het kader van het MINASonderzoek heeft het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR onderzoek gedaan naar in hoeverre bezinklagen en bemonstering van varkensmest invloed hebben op de afvoer van mineralen. Uit het onderzoek blijkt dat het ontstaan van bezinklagen in mestkelders een langdurig proces is, waarbij in de loop van de tijd het fosfaatgehalte toeneemt en in mindere mate het stikstofgehalte. Daarnaast neemt de dichtheid toe en worden de bezinklagen dikker. Door bezinking van mest blijven mineralen achter in de mestput waardoor een gat op de MINAS-balans ontstaat, waarover men een mineralenheffing moet betalen Lees verder

Welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen bij vleesstieren = Welfare friendly housing of beef bulls

1 mei 2011

Dit rapport beschrijft het effect van ras, type ligbed, groepsgrootte en oppervlakte per dier op het welzijn en de technische prestaties van vleesstieren. Centraal staan gedrag, klauwslijtage, carpaalgewrichtbeschadigingen, gezondheid, groei, voeropname en slachtkwaliteit. Daarnaast wordt ingegaan op de kwaliteit van stromest uit de potstal Lees verder

Noodsituatie bij agrarische bedrijven : milieukundige en milieujuridische aspecten van aan- en afvoerbeperkingen van dieren en producten bij agrarische bedrijven

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Nieuwe vloer voor lagekostenbedrijf

1 mei 2011

Het lagekostenbedrijf is bezig met een omschakeling. De eerste fase (1997-2002) is afgerond en vanaf dit jaar gaat een nieuwe fase van start. Naast een aantal kleine wijzigingen springen een nieuwe veestapel (waarvan de helft Montbeliarde), een nieuwe jongveehuisvesting en een nieuwe vloer het meest in het oog. Op deze laatste aanpassing en de gevolgen daarvan voor de mestopslag wordt hieronder verder ingegaan Lees verder

Schuimvorming op mest

11 april 2011

Schuimvorming op de mest kan veroorzaakt worden door teveel bestendig eiwit in het rantsoen. De mest gaat hierdoor gisten en er ontstaat schuim. Lees verder