Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Grasland scheuren tot 1 juli

8 maart 2012

Het scheuren en herinzaai van grasland in het voorjaar (tot 1 juli) leidde gemiddeld niet een hoger risico op nitraatuitspoeling ten opzichte van niet-gescheurd, blijkt uit onderzoek van Alterra van vier proeven op zandgrond in 2010 en 2011. Lees verder

Rekenprogramma organische stof in bodem beschikbaar

6 maart 2012

Het rekenmodel organische stof geeft de balans aan van de status van de organische stof in de bodem. Iedereen kan met het programma aan de slag, dat is ontwikkeld door netwerkdeelnemer, Boer, Bodem en Ondernemerschap, Gert Lammers. Lees verder

Emissie-eisen hinderen gebruik drijfmest in aardappelen

27 januari 2012

Het praktijknetwerk ‘Verbetering mestbenutting aardappelteelt’ heeft goede resultaten geboekt met het uitrijden van dierlijke mest voor of vlak na het poten van de aardappelen. Om aan de emissie-eisen te voldoen zijn de telers wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Lees verder

Teelthandleiding koolzaad : bemesting

16 september 2011

Het doel van de bemesting van koolzaad is een aanvulling aan de bodemvoorraad te geven, zodat het gewas steeds over voldoende voedingsstoffen kan beschikken en zo een ongestoorde groei kan geven. Ingegaan wordt op bemesting met fosfaat, kali, stikstof en overige mineralen. Lees verder

Teelthandleiding graszaad : dekvruchten

16 september 2011

Omdat er vóór half augustus nog vrijwel geen gewassen zijn die het veld geruimd hebben, wordt voor de zwenkgrassen en veldbeemd de groeiperiode verlengd door deze soorten onder dekvrucht uit te zaaien. Engels en Italiaans raaigras kunnen zowel na vroeg geoogste gewassen in open land in september als onder dekvrucht worden gezaaid. De bijzondere grassoorten met een beperkt areaal zoals kropaar, struisgras, beemdlangbloem en timothee kunnen eveneens zowel onder dekvrucht als voor een bepaalde datum in open land worden gezaaid. Vooral voor de langzaam groeiende soorten veldbeemd en roodzwenk is inzaaien onder dekvrucht noodzakelijk om een gewas te krijgen dat in de herfst voldoende ontwikkeld is om in het volgende jaar zaad te kunnen vormen. Daarnaast moet het ook sterk genoeg zijn om bespuitingen met onkruidbestrijdingsmiddelen te kunnen verdragen. Lees verder

Teelthandleiding graszaad : bodem en bemesting

16 september 2011

In deze teelthandleiding wordt ingegaan op de diverse mestmethoden in het voor- en najaar bij graszaad. Lees verder

Interactie tussen N en K op grasland : herziening kali-advies gewenst?

15 september 2011

Om een maximaal rendement van de door gebruiksnormen beperkte stikstof (N)- en fosfaat- (P2O5) bemesting op grasland te krijgen dient de voorziening met andere nutriënten in orde te zijn. Naast N en P zijn kalium (K) en ook zwavel (S) direct van invloed op de grasopbrengst. Voor een optimale grasgroei moet K op het juiste moment in voldoende mate aanwezig zijn. Tegelijkertijd dient een te hoog aanbod van K, waardoor het gras een te hoog kaligehalte krijgt, te worden voorkomen. Dit heeft een negatief effect op de diergezondheid. Dit rapport beschrijft een onderzoek dat uitgevoerd is naar de invloed van de kalivoorziening uit mest op melkveebedrijven, waarbij nagegaan is of het huidige K-bemestingsadvies en de toegepaste analysemethode nog actueel zijn of verbetering behoeven. Lees verder

Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM)

15 september 2011

Deze teelthandleiding voor korrelmaïs en Corn Cob Mix bevat 6 hoofdstukken: Rassenkeuze, Zaaien, Bemesting, Oogst, Conservering en bewaring en Voedingsaspecten. Lees verder

Bodemvruchtbaarheid daalt langzaam : tien jaar fosfaatevenwichtsbemesting op grasland

6 september 2011

De bodemvruchtbaarheid van grasland blijkt langzaam te dalen als gedurende 10 jaar evenwichtsbemesting voor fosfaat is toegepast. Ook worden de graslandopbrengst en het fosforgehalte van het gras dan iets lager, zo blijkt uit een veldproef van ASG en Alterra Lees verder

Slow Release : gestabiliseerde organische meststoffen voor sportveldgrassen

6 september 2011

Slow release meststoffen worden veel toegepast op sportveldgrassen. Vergeleken met direct opneembare minerale meststoffen geven ze langzaam en continue stikstof en andere minerale voedingsstoffen vrij. De planten zijn in staat de meeste voedingsstoffen op te nemen, zonder teveel verliezen als gevolg van uitspoelen. Het risico op verbranding is lager, zelfs bij hoge doseringen, en ook de applicatiefrequentie kan worden verlaagd. Excessieve groei vindt minder plaats (minder maaien) en de groei verloopt meer geleidelijk Lees verder