Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

N-bemesting lelie en gladiool regionaal bekeken

1 mei 2011

Dit jaar zijn de gebruiksnormen ingevoerd. Telers uit de Noordoostpolder (NOP), Noordoost-Nederland (NON) en Zuidoost-Nederland (ZON) kunnen met het ingaan van de nieuwe gebruiksnormen wellicht minder bemesten in lelie en gladiool dan zij graag zouden willen voor een optimale teelt. Bij deze gewassen bestaat veel discussie over de N-behoefte. PPO Bloembollen houdt de vinger aan de pols Lees verder

Niet op druppelwater sturen, maar het wel controleren: controle druppelwater

1 mei 2011

Telers sturen bemesting op basis van een mat- of drainwateranalyse bij substraatteelt en op basis van een grondanalyse bij grond- of potplantenteelt. Diverse factoren beïnvloeden de samenstelling van het druppelwater. Blgg Naaldwijk adviseert daarom regelmatig de samenstelling te laten onderzoeken. Het is daarbij een goede controle van het systeem. Bovendien blijkt dan of het juiste voedingsrecept is aangemaakt Lees verder

Goede vruchtwisseling en klavers, basis voor bemesting

1 mei 2011

Verslag van de gevolgde bemestingsstrategie op OBS Nagele, het biologisch proefbedrijf voor de centrale zeeklei. Er worden goede teelttechnische en milieukundige resultaten behaald. Knelpunten zijn het te hoge kali-overschot, de stikstofbemesting van pootaardappelen en zomertarwe en de uitspoeling bij knolselderij en zaaiuien. Lees verder

Bioveem Nieuwsbrief nummer 2

1 mei 2011

In deze nieuwsbrief twee portretten van melkveehouders en uitleg van participatief actie onderzoek (PAR). Ook aandacht voor bemesting en rijschade en een pilotproject om schade van roeken te voorkomen. Lees verder

Historische artikelen

1 mei 2011

Herdruk van twee artikelen uit 1952 in het Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift, die ingaan op de toenmalige discussie over strooiselroof. (1) C.P. van Goor, Strooiselroof bedreigt opnieuw onze bossen, en als reactie daarop (2) W.C. Nachenius, Strooiselroof en bodemgezondheid. Bosbouwers verzetten zich tegen strooiselwinning in bossen ten behoeve van de bemesting van landbouwgronden en de productie van teelaarde; het strooisel is voor bossen van belang in verband met de levering van voedingsstoffen en de vorming van stabiele humus. Voorstanders van strooiselwinning vinden strooisel in bossen ‘dood kapitaal’ dat bij gebrek aan biologische omzetting niet tot renderen komt Lees verder

Ontwikkeling P-AL getal op het lagekostenbedrijf (1997-2005) = Development P-AL number on low-cost farm (1997-2005)

1 mei 2011

In 1997 is het Lagekostenbedrijf (LKB) van start gegaan. De hoofddoelstelling van dit bedrijf is het produceren van melk tegen een kostprijs van maximaal € 34,- per 100 kg melk. Alle bedrijfsonderdelen dragen aan deze doelstelling bij. Voor grasland betekent dit onder andere het zo scherp mogelijk afstemmen van de bemesting op de behoefte. Bovendien is de eerste jaren, vooruitlopend op het toekomstig mestbeleid, een beperking gesteld aan de kunstmestfosfaatgift. De eerste jaren was de fosfaatbemesting gericht op het “op de norm bemesten” (overeenkomstig het bemestingsadvies). Vanaf 2003 is besloten om niet meer aanvullend te bemesten met kunstmest fosfaat. Alle fosfaat komt vanaf dat moment uit dierlijke mest. Daarbij bepaalt de stikstofbehoefte de plaatsing van deze dierlijke mest op het bedrijf. De fosfaatbemesting is dus een resultante. Door deze aangepaste strategie daalt de P-toestand van grasland (P-AL getal) waarschijnlijk en zal in de toekomst mogelijk ook de opbrengst (negatief) beïnvloeden. Het doel van deze studie is het analyseren van de ontwikkeling van de fosfaattoestand in de bodem, waarbij effecten van de fosfaatgift, graslandgebruik (maaien) en graslandvernieuwing op deze ontwikkeling worden getoetst Lees verder

Evaluatie effectgerichte maatregelen (EGM) in multifunctionele bossen, Waarom volstaat een fosfaatbemesting met Ca bij lage pH? : het effect van Ca zonder het pH effect van bekalking : literatuuronderzoek

1 mei 2011

deelrapport in het kader van Overlevingsplan bos+natuur (obn). Hoewel er veel literatuur beschikbaar is over het effect van verzuring op bodem en plant, is in deze literatuurstudie afzonderlijke aandacht voor Ca2+ Lees verder

Kalibemesting van grasklaver op biologische melkveebedrijven

1 mei 2011

Dit rapport draagt bij aan de ontwikkeling van het kalibemestingsadvies voor grasklaver op biologische melkveebedrijven. Uitgangspunt vormt hierbij het huidige kalibemestingsadvies voor gras. Kaliumtekorten concentreren zich op het gewas en niet op het vee. Hoewel het K-gehalte in de bodem een vrij grove maat is, lijkt dit dan toch de meest haalbare indicator die voorspellend voor 2- 4 jaar kan aangeven of moet worden bijbemest. Bij maaipercelen met een K-gehalte van <15 op zandgrond en <12 op andere grondsoorten, moet in ieder geval zeker met een aanvoer van 300-350 kg K2O/ha worden. Lees verder

Onderzoek in de pijplijn: N-bemesting tulp in Noordoostpolder; Hippeastrum als droogbloeier; Aantastingen in Allium

1 mei 2011

Nieuwsflitsen uit het PPO onderzoek, waarbij aandacht voor de nieuwe meststoffenwet die in 2006 wordt ingevoerd. In hoeverre zijn Hippeastrumbollen te gebruiken als droogbloeier en ziekteverschijnselen bij diverse sieruien Lees verder

Suikerbieten worden weer gangbaar op biologische bedrijven : praktische tips voor een geslaagde teelt

1 mei 2011

Aanwijzingen voor een geslaagde biologische bietenteelt, met vooral aandacht voor de bemesting in voor- en najaar, grondbewerking, zaaibedbereiding, de kosten van een vals zaaibed in relatie tot bespaarde uren handwieden, en de mechanische onkruidbestrijding (eggen, schoffelen, vingerwieden of torsiewieden). De belangrijkste succesfactor voor de mechanische onkruidbestrijding is de timing Lees verder