Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Stikstofaanbod bij serresla op de juiste plaats en op het juiste moment

1 mei 2011

Stikstof kan in de teelt van glassla meer beredeneerd toegepast worden. Dat werd in de periode 2004-2005 aangetoond door het PCG en het POVLT in het kader van een demonstratieproject. Op vier proefplaatsen werden de stikstofhoeveelheden tijdens de teelt van glassla gedurende twee jaar continu op een vooropgesteld niveau gehouden. Dit werd gedemonstreerd naast objecten waar alles in voorraad werd toegediend. De demonstratie leerde de tuinder dat via gefractioneerde bemesting de stikstof veel efficiënter benut wordt omwille van verminderde uitspoeling. In tabellen en figuren een overzicht van de aangelegde teelten met bijbehorende rassen en teeltperiodes, gemiddeld kropgewicht per teelt en per locatie, nitraatgehalte in de krop en verloop nitraat-N op zandgrond tijdens het voorjaar, najaar en winter. En het verloop nitraat-N op zandleemgrond tijdens het voorjaar, de zomer en het najaar en reststikstof op zandgrond en zandleemgrond Lees verder

Evaluatie effectgerichte maatregelen (EGM) in multifunctionele bossen, Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling in onbehandelde bossen

1 mei 2011

Effecten van bosbemesting en bosbekalking, die plaatsvonden als overbruggingsmaatregel in het kader van Overlevingsplan bos+natuur (obn) Lees verder

Biosfeer nieuwsbrief nummer 3 – maart 2005

1 mei 2011

Derde nieuwsbrief van de telersvereniging voor biologische sierteelt. In deze brief onder andere aandacht voor bodem en bemesting, inrichting van akkerranden en een praktijktip om beworteling van stekmateriaal te verbeteren. Lees verder

Advies onderzoeksvoorstel Wageningen UR

1 mei 2011

TCB advies betreffende WUR onderzoeksvoorstel bovengronds uitrijden van mest in de Noordelijke Friese Wouden Lees verder

Mest is meer dan mineralen

1 mei 2011

Een mestanalyse is voor veel melkveehouders een handvat voor het doseren van mest en de eventuele aanvulling met kunstmest. Drijfmestsamenstelling varieert echter op veel meer punten dan de analyse doet vermoeden. In Bioveem wordt het belang van deze variatie onderzocht Lees verder

Mest of compost, hangt af van doel

1 mei 2011

Aanvoer van organische stof kan via verschillende bronnen: groenbemester, stro en gewasresten, dierlijke mest, zuiveringsslib, zwarte grond of compost. Welke bron gebruikt wordt hangt af van de bedrijfsspecifieke omstandigheden, en of er gestuurd wordt op aanvoer van effectieve organische stof, fosfaat of werkzame hoeveelheid stikstof. Ook de Minas-wetgeving speelt mee. Voor een groot aantal bronnen (o.a. verschillende soorten drijfmest en vaste mest) is de aanvoer van effectieve organische stof en van mineralen (stikstof, fosfaat, kalium) vergeleken Lees verder

Alternatieve meststoffen voor bloedmeel : stikstofvoorziening in biologische vroege ijsslateelt in 2001

1 mei 2011

In de vroege biologische ijsslateelt vormt de stikstofvoorziening uit organisch materiaal vaak een probleem. Aanvulling met snel beschikbare stikstof is een oplossing. Op PPO-locaties Horst-Meterik en Westmaas is de stikstofwerking en het effect op de gewasopbrengst onderzocht van bloedmeel, biologische mestkorrels, varkensdrijfmest, stikstofconcentraat en KAS (kunstmest). Het stikstofconcentraat, dat ontstaat na verwerking van drijfmest met het Manura-systeem, is tevens toegepast als bijbemesting en als rijenbemesting Lees verder

Korrelkunstmest krijgt serieuze concurrentie

29 april 2011

Groene kunstmest wordt een volwaardig alternatief voor de korrel. Hoge kunstmestprijzen en overheidsbeleid stimuleren deze ontwikkeling. Aan het gebruik in de akkerbouw kleven nog wel diverse haken en ogen. 2009 is het jaar van de waarheid. Lees verder

Humuszuren halveren de fosfaatbemesting

29 april 2011

De fosfaatbemesting op aardappelen kan zonder opbrengstverliezen met de helft lager door het gebruik van Humifirst. Dat blijkt uit onderzoek van leverancier Triferto in pootgoed (2008) en in zetmeel- en consumptieaardappelen (2007). Belgisch onderzoek bevestigt de uitkomsten. Lees verder

Duurzame Agroproductie bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO)

29 april 2011

Filmpje over de business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO AGV). PPO AGV zet zich in om duurzame landbouw mogelijk te maken. Daartoe wordt onderzoek verricht naar innovaties op het gebied van gewasbescherming, teeltsystemen en bemesting Lees verder