Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Optimaal bemesten nog niet mogelijk in biologisch systeem

1 mei 2011

Verslag van resultaten van de bemestingsstrategie die in het biologische proefbedrijf Vredepeel werden gevolgd. De Minas-normen zijn haalbaar maar de werkelijke mineralenbalansen zijn vooralsnog niet bevredigend. Een verdere verbetering door nieuwe rassen of bemestingstechnieken is noodzakelijk. Lees verder

Hulpmeststoffen in de biologische glastuinbouw : noodzaak en discussie

1 mei 2011

Door de hoge gewasbehoefte bij intensieve glasteelten in combinatie met de wettelijke beperkingen aan het gebruik van stalmest, is aanvullende bemesting met snelwerkende meststoffen noodzakelijk. In het kader van het BIOKAS-project is de werkzaamheid onderzocht van een groot aantal hulpmeststoffen, zowel van plantaardige als dierlijke oorsprong. De kwaliteit van de meststoffen werd beoordeeld op grond van het stikstofleverend vermogen. Verenmeel biedt het gunstigste perspectief maar staat ter discussie wegens de herkomst uit de intensieve veehouderij. Een aantal plantaardige hulpmeststoffen kunnen qua mineralisatiesnelheid en prijs concurreren met producten uit slachtafval. In een tabel de samenstelling, het stikstofleverend vermogen en de prijs van de geteste hulpmeststoffen Lees verder

Organische stof verdient meer aandacht : rekenmodel op internet geeft inzicht in uw eigen situatie

1 mei 2011

In het langjarige bedrijfssystemenonderzoek op Vredepeel (zandgrond) en het OBS Nagele (kleigrond) is gebleken dat de afbraaksnelheid van organische stof in de bodem in biologische bedrijfssystemen hoger ligt dan de 2 procent die tot nu toe werd aangenomen. Het verloop van het organische-stofgehalte in de bodem laat een afbraak zien van 2,5 procent, wat duidelijk hoger is dan in gangbare systemen. Uit een berekening van de aanvoer van effectieve organische stof (EOS) uit gewasresten, groenbemesters en mest, en de benodigde EOS-aanvoer bij een afbraak van 2,5 procent, blijkt dat het tekort in EOS-aanvoer ongeveer 1000 kg per hectare bedraagt Lees verder

Korrelkunstmest krijgt serieuze concurrentie

29 april 2011

Groene kunstmest wordt een volwaardig alternatief voor de korrel. Hoge kunstmestprijzen en overheidsbeleid stimuleren deze ontwikkeling. Aan het gebruik in de akkerbouw kleven nog wel diverse haken en ogen. 2009 is het jaar van de waarheid. Lees verder

Humuszuren halveren de fosfaatbemesting

29 april 2011

De fosfaatbemesting op aardappelen kan zonder opbrengstverliezen met de helft lager door het gebruik van Humifirst. Dat blijkt uit onderzoek van leverancier Triferto in pootgoed (2008) en in zetmeel- en consumptieaardappelen (2007). Belgisch onderzoek bevestigt de uitkomsten. Lees verder

Duurzame Agroproductie bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO)

29 april 2011

Filmpje over de business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO AGV). PPO AGV zet zich in om duurzame landbouw mogelijk te maken. Daartoe wordt onderzoek verricht naar innovaties op het gebied van gewasbescherming, teeltsystemen en bemesting Lees verder

Agricultural nitrogen use in selected EU countries : a comparison of N recommendations, and restrictions in response to the EU Nitrate Directives

28 april 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Nieuwe meststoffen doen het beter in aardappelen dan KAS

28 april 2011

Enkele nieuwe meststoffen werken in aardappelen efficiënter dan een eenmalige stikstofbemesting met KAS. Dat blijkt uit driejarige bemestingsproeven in opdracht van het HPA. Een verbeterd stikstofbijmestsysteem op basis van KAS is ook efficiënter dan een eenmalige gift, met behoud van opbrengst en kwaliteit. Lees verder

‘Omgaan met bodem drastisch anders’

28 april 2011

Akkerbouwers moeten meer nadenken over de effecten van hun handelen voor de bodemgezondheid. Volgens directeur Jan Feersma Hoekstra van Agriton overheerst de keuze voor het voordeel op de korte termijn. Het maken van een verkeerde keuze in de bemesting, machine-inzet of teelt, kan op de lange termijn een lagere opbrengst van minder kwaliteit opleveren. „Kies voor ureum in plaats van kalkammonsalpeter.” Lees verder

Teugels aangehaald in mestbeleid 2010-1213

28 april 2011

Zand- en lössgronden krijgen het de komende jaren voor de kiezen. Vooral op die gronden moet de kwaliteit van het grondwater verbeteren. In het Vierde actieprogramma nitraatrichtlijn gelden strengere normen voor het gebruik van fosfaat en stikstof. Lees verder