Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Biologische lelieteelt: wat zijn de perspectieven?

1 mei 2011

De teelt van biologische lelies wordt al vier jaar door Proeftuin Zwaagdijk onderzocht. Aanvankelijk werd in Drenthe een perceel biologische lelies geteeld en sinds 2004 is Zwaagdijk actief in Hollands Bloementuin. In het seizoen 2005 heeft Zwaagdijk onderzoek gedaan naar bemesting en onkruidbestrijding. In dit artikel staat de bemesting centraal Lees verder

Randvoorwaarden aan het scheuren van grasland met betrekking tot volggewas, periode en bemesting

1 mei 2011

Na het scheuren van grasland in het kader van graslandvernieuwing of wisselbouw komt veel stikstof in de bodem vrij, waardoor het risico op nitraatuitspoeling toeneemt. In het Derde Nederlandse Actieprogramma (2004-2009) voor de Nitraatrichtlijn staan maatregelen gegeven met betrekking tot het scheuren van grasland. Deze maatregelen betreffen de periode van scheuren, het te telen volggewas en het bepalen van de stikstofbemesting op basis van een bodemanalyse. Op verzoek van het ministerie van LNV zijn studies uitgevoerd naar deze maatregelen, zodat ze kunnen worden geïmplementeerd in het Besluit gebruik meststoffen (Bgm). Uit model¬bereke¬ningen volgt dat het risico op nitraatuitspoeling in zandgrond toeneemt als grasland in mei of later wordt gescheurd. De berekende stikstofuitspoeling op klei en veen is laag. Er is een lijst met stikstofbehoeftige gewassen opgesteld waarvan het bemestingsadvies groter is dan de extra stikstofmineralisatie in gescheurd grasland ten opzichte van blijvend bouwland. Voor kool¬gewassen, tulp en lelie heeft de teelt na het scheuren van grasland voordelen, zoals een goede bodemstructuur en minder kans op bepaalde ziektes. De bemesting van opnieuw ingezaaid grasland kan worden gebaseerd op een bepaling van het stikstofleverend vermogen nadat het gras is ingezaaid. De bemesting andere gewassen na het scheuren van grasland kan worden gebaseerd op de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem, maar er is geen bodemanalyse beschikbaar waarmee de te verwachten stikstofmineralisatie kan worden geschat Lees verder

Bemesting en grastype hebben weinig invloed op klaveraandeel

1 mei 2011

Op praktijkcentrum Aver Heino werden in 2000 rassenproeven naar de opbrengst van verschillende rassen en typen klaver gehouden: 1 ras rode klaver, 3 rassen witte weideklaver, 1 ras grootbladige klaver en 7 rassen witte cultuurklaver. De rassen zijn onderzocht bij 2 bemestingsniveaux en 2 typen Engels raaigras. Lees verder

Bemesting van suikerbieten blijft aandacht vragen : bespaar kosten door afgewogen bemesting

1 mei 2011

Het saldo van bieten kan stijgen door optimaal te bemesten. Laat de stikstofgift niet afhangen van de loofkleur, maar baseer de hoogte op het stikstofbemestingsadvies. Zwavelbemesting in suikerbieten is overbodig. Kunstmestfosfaat kan bij een voldoende hoog Pw-getal achterwege blijven. Voor lichte gronden is een natriumbemesting financieel aantrekkelijk. Betacal kan de pH snel op het gewenste niveau brengen Lees verder

Analyseer bemesting : verbeter bemesting in 2004 dankzij kennis huidig groeiseizoen

1 mei 2011

Uitleg omtrent BAT (BemestingsAnalyse Tool), een computerprogramma dat de geregistreerde stikstof- en fosfaatbemesting na een seizoen analyseert en aanbevelingen geeft voor het volgende groeiseizoen Lees verder

Stikstofbemesting: goed plannen, beter benutten : gezamenlijke studie NMI en PV toont mogelijkheden voor optimalere stikstofgift

1 mei 2011

Adviezen voor een juiste berekening van de stikstofgift voor gemaaide en beweide graslandpercelen en een goede verdeling van de stikstofgift over de sneden, en voor een betere stikstofbenutting (juiste toedieningstechniek; zo vroeg mogelijk bemesten met organische mest; inspelen op het weer; meer rekening houden met het stikstofleverend vermogen van de grond). Bij het plannen van de stikstofgift is het van belang of de landbouwkundig optimale jaargift gegeven kan worden of dat MINAS de maximale jaargift beperkt; in dat geval moeten de tabellen van de bemestingsadviesbasis anders geïnterpreteerd worden Lees verder

Keuze groenbemester niet eenvoudig : onderzoekbodem

1 mei 2011

Een groenbemester levert organische stof aan de bodem, verbetert de structuur van de bodem en kan sommige ziekten onderdrukken. In de nieuwe mestwetgeving die per 1 januari ingegaan is, levert de teelt van een groenbemester extra stikstofruimte op. De belangstelling voor het telen van een groenbemester kan daarom verder toenemen. Welke groenbemesters zijn van belang? Bij PPO wordt volop onderzoek gedaan naar mogelijkheden om schimmels en aaltjes te doden door het inwerken van groenbemester Lees verder

Haal meer uit een bodembalans-analyse

1 mei 2011

Met een bodembalans-analyse is de bemesting van een perceel nauwkeuriger te bepalen. Deze analyses zijn relatief nieuw en brengen de onderlinge verhoudingen tussen hoofd- en sporenelementen aan het licht. De resultaten zijn nauwkeuriger en kunnen per perceel enorm variëren Lees verder

Werk aan de winkel voor www.nutrinorm.nl : Insite: een frisse kijk op uw website

1 mei 2011

Informatie en beoordeling van deze website, die zoveel mogelijk praktijkgerichte kennis en adviezen over bemesting wil verstrekken Lees verder

Niet plant, maar bodem voeren : lagere bemestingsniveaus leiden tot meer aandacht voor bodemleven : special: Bodem en gras

1 mei 2011

De bemestingsniveaus dalen, maar tegelijkertijd willen veehouders dat de gewasopbrengst gelijk blijft. Kan dat door meer aandacht te schenken aan het leven onder de grasmat? Van verschillende kanten wordt hier een mening over gegeven. In de kantlijn biedt het Blgg te Oosterbeek suggesties tot verbetering van het bodemleven Lees verder