Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Balanceren tussen plantenvoeding en bodemverzorging

1 mei 2011

Belangrijk aandachtspunt bij biologische teelt onder glas is de bodemverzorging. Die is gebaseerd op twee uitgangspunten: (1) het voeden van de bodem door gebruik van organische meststoffen en (2) het voeden van het gewas door een nauwkeurige sturing van de gehaltes aan oplosbare mineralen in de bodem. In de biologische glastuinbouw worden hiervoor organische meststoffen gebruikt zoals composten en dierlijke meststoffen. Ook worden organische hulpmeststoffen ingezet om bij te sturen. Hiervoor is in de biologische glastuinbouw een uitgebalanceerde bemestingsstrategie nodig. Lees verder

Bodemkwaliteit: het draait om organische stof

1 mei 2011

De organischestofgehalten op bouwland zijn de afgelopen decennia flink teruggelopen. Met steeds minder dierlijke mest komt ook het maïsland in gevaar. Niet iedere melkveehouder is zich hiervan bewust. Een teruglopende bodemkwaliteit is nadelig voor de ruwvoerproductie. Hoog tijd dus om aandacht te besteden aan het organischestofgehalte van uw percelen Lees verder

Effect bodemleven in grond-, potten- én substraatteelt onderschat: Blgg vergroot kennis bodemleven

1 mei 2011

Het bodemleven bestaat uit microflora, zoals bacteriën en schimmels, en microfauna, zoals aaltjes, mijten en wormen. Deze organismen zijn betrokken bij belangrijke bodemprocessen, zoals nutriëntenlevering, structuuropbouw, ziektewerendheid, water- en luchtvoorziening. De wisselwerking tussen organische stof en bodemleven is bepalend voor de belangrijkste bodemeigenschappen Lees verder

Biologische lelieteelt: wat zijn de perspectieven?

1 mei 2011

De teelt van biologische lelies wordt al vier jaar door Proeftuin Zwaagdijk onderzocht. Aanvankelijk werd in Drenthe een perceel biologische lelies geteeld en sinds 2004 is Zwaagdijk actief in Hollands Bloementuin. In het seizoen 2005 heeft Zwaagdijk onderzoek gedaan naar bemesting en onkruidbestrijding. In dit artikel staat de bemesting centraal Lees verder

Randvoorwaarden aan het scheuren van grasland met betrekking tot volggewas, periode en bemesting

1 mei 2011

Na het scheuren van grasland in het kader van graslandvernieuwing of wisselbouw komt veel stikstof in de bodem vrij, waardoor het risico op nitraatuitspoeling toeneemt. In het Derde Nederlandse Actieprogramma (2004-2009) voor de Nitraatrichtlijn staan maatregelen gegeven met betrekking tot het scheuren van grasland. Deze maatregelen betreffen de periode van scheuren, het te telen volggewas en het bepalen van de stikstofbemesting op basis van een bodemanalyse. Op verzoek van het ministerie van LNV zijn studies uitgevoerd naar deze maatregelen, zodat ze kunnen worden geïmplementeerd in het Besluit gebruik meststoffen (Bgm). Uit model¬bereke¬ningen volgt dat het risico op nitraatuitspoeling in zandgrond toeneemt als grasland in mei of later wordt gescheurd. De berekende stikstofuitspoeling op klei en veen is laag. Er is een lijst met stikstofbehoeftige gewassen opgesteld waarvan het bemestingsadvies groter is dan de extra stikstofmineralisatie in gescheurd grasland ten opzichte van blijvend bouwland. Voor kool¬gewassen, tulp en lelie heeft de teelt na het scheuren van grasland voordelen, zoals een goede bodemstructuur en minder kans op bepaalde ziektes. De bemesting van opnieuw ingezaaid grasland kan worden gebaseerd op een bepaling van het stikstofleverend vermogen nadat het gras is ingezaaid. De bemesting andere gewassen na het scheuren van grasland kan worden gebaseerd op de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem, maar er is geen bodemanalyse beschikbaar waarmee de te verwachten stikstofmineralisatie kan worden geschat Lees verder

Bemesting en grastype hebben weinig invloed op klaveraandeel

1 mei 2011

Op praktijkcentrum Aver Heino werden in 2000 rassenproeven naar de opbrengst van verschillende rassen en typen klaver gehouden: 1 ras rode klaver, 3 rassen witte weideklaver, 1 ras grootbladige klaver en 7 rassen witte cultuurklaver. De rassen zijn onderzocht bij 2 bemestingsniveaux en 2 typen Engels raaigras. Lees verder

Bemesting van suikerbieten blijft aandacht vragen : bespaar kosten door afgewogen bemesting

1 mei 2011

Het saldo van bieten kan stijgen door optimaal te bemesten. Laat de stikstofgift niet afhangen van de loofkleur, maar baseer de hoogte op het stikstofbemestingsadvies. Zwavelbemesting in suikerbieten is overbodig. Kunstmestfosfaat kan bij een voldoende hoog Pw-getal achterwege blijven. Voor lichte gronden is een natriumbemesting financieel aantrekkelijk. Betacal kan de pH snel op het gewenste niveau brengen Lees verder

Analyseer bemesting : verbeter bemesting in 2004 dankzij kennis huidig groeiseizoen

1 mei 2011

Uitleg omtrent BAT (BemestingsAnalyse Tool), een computerprogramma dat de geregistreerde stikstof- en fosfaatbemesting na een seizoen analyseert en aanbevelingen geeft voor het volgende groeiseizoen Lees verder

Stikstofbemesting: goed plannen, beter benutten : gezamenlijke studie NMI en PV toont mogelijkheden voor optimalere stikstofgift

1 mei 2011

Adviezen voor een juiste berekening van de stikstofgift voor gemaaide en beweide graslandpercelen en een goede verdeling van de stikstofgift over de sneden, en voor een betere stikstofbenutting (juiste toedieningstechniek; zo vroeg mogelijk bemesten met organische mest; inspelen op het weer; meer rekening houden met het stikstofleverend vermogen van de grond). Bij het plannen van de stikstofgift is het van belang of de landbouwkundig optimale jaargift gegeven kan worden of dat MINAS de maximale jaargift beperkt; in dat geval moeten de tabellen van de bemestingsadviesbasis anders geïnterpreteerd worden Lees verder

Korrelkunstmest krijgt serieuze concurrentie

29 april 2011

Groene kunstmest wordt een volwaardig alternatief voor de korrel. Hoge kunstmestprijzen en overheidsbeleid stimuleren deze ontwikkeling. Aan het gebruik in de akkerbouw kleven nog wel diverse haken en ogen. 2009 is het jaar van de waarheid. Lees verder