Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Preparaten, meststof uit deze tijd : Krachten uit de vier natuurrijken in voeding voor bodem en mens

1 mei 2011

Verhandeling over de visie op voeding van mens en bodem, een visie die de basis van de biologisch-dynamische landbouw probeert weer te geven. Lees verder

Kroonroest in gras : werken aan het optimale gras bij lagere bemestingsnormen

1 mei 2011

Gewaarschuwd wordt tegen kroonroest in raaigras, dat weer meer opduikt in Vlaanderen en Nederland door de strengere bemestingsnormen en door de klimaatswijzigingen. Klaver wordt als een mogelijke oplossing gezien Lees verder

Hoeveel weegt 300.000 mmol kalisalpeter?

1 mei 2011

Bij de bemesting worden de hoeveelheden meststoffen aangegeven in kilo’s. Het berekenen van de samenstelling van de voedingsoplossingen gebeurt echter in mol. Veel telers hebben moeite met de omrekening van mol naar kilo’s. Een scheikundige uitleg Lees verder

Betere Buxus met aangepaste bemesting

1 mei 2011

Op zoek naar optimale bemestingsniveaus in potgrond voor Buxus sempervirens Lees verder

Biologische witlof in onderzoek : uitstekend teeltresultaat mogelijk, knelpunten vooral in de trek

1 mei 2011

Proeftuin Zwaagdijk en PPO-Lelystad onderzochten in de periode 2000-2002 de teeltzekerheid, opbrengst en kwaliteit van biologische witlof. Het onderzoek spitste zich toe op bemesting en onkruidbestrijding (door afbranden) tijdens de teelt van witlofpennen, en toepassing van verschillende soorten biologische meststoffen en witlofrassen tijdens de trek. Knelpunten in de witlofproductie zijn er vooral in de trek; de wortelteelt is goed te doen. Tijdens de trek kan door toediening van naar nitraat omgezette varkensdrijfmest een flinke productiestijging gerealiseerd worden; nadeel is dat de ziektedruk door schimmels kan toenemen Lees verder

Mest…daar zit wat in!?

1 mei 2011

Cijfers m.b.t. de mestsamenstelling (fosfaat; kali; N-totaal, N-min en N-org) op praktijkbedrijven (o.a. melkveebedrijven die deelnemen aan de projecten ‘Praktijkcijfers’ en ‘Koeien en Kansen’). Er is een dalende tendens in de mineralengehalten van de mest doordat bij de samenstelling van de rantsoenen scherper wordt gelet op de mineralenstromen, bijv. door verlaging van de eiwitgehalten. Mestbemonstering en aanpassing van de bemestingsadviezen zijn noodzakelijk Lees verder

Stikstofgift over strodek is effectief

1 mei 2011

Binnen het project BIOM (Biologische Landbouw, Innovatie en Omschakeling) is gekeken naar hoe de stikstofbemesting in de biologische teelt van tulp verbeterd kan worden. In de afgelopen twee jaar zijn proeven uitgevoerd, waarbij verschillende bemestingscombinaties en meststoffen zijn getest Lees verder

Best practices bemesting, Vollegrondsgroenten

1 mei 2011

Doel van de ‘Best practices bemesting’ die PPO in opdracht van LNV heeft gemaakt is om informatie te bieden aan telers, onderzoek en beleid over de mogelijkheden voor efficiënte stikstof- en fosfaatbemesting binnen de gebruiksnormen die vanaf 2006 gelden. In dit rapport praktijkrijpe maatregelen en maatregelen nog in onderzoek in de vollegrondsgroententeelt Lees verder

Extra stikstof voor gras op bouwland

1 mei 2011

Uitleg over het door NMI en ASG ontwikkelde nieuwe bemestingsadvies voor gras ingezaaid op voormalig bouwland. Vergeleken met herinzaai van bestaand grasland is voor deze percelen een extra stikstofgift noodzakelijk van 50 kg per ha in het eerste jaar en 25 kg per ha in het tweede jaar Lees verder

Bijmesten van groente noodzakelijk kwaad : stikstofbehoefte meten is weten

1 mei 2011

Uitleg over de toepassing van bijbemestingssystemen in de biologische groenteteelt. Op basis van een grondmonster kan met behulp van gegevens over de stikstofopname van een gewas en de benodigde stikstofbuffer bepaald worden hoeveel stikstof er bijbemest moet worden. Ook met het vrijkomen van stikstof uit mineralisatie van organische stof dient rekening te worden gehouden. In een tabel een overzicht van de chemische samenstelling, stikstofwerking en toedieningswijze van een aantal geschikte mestsoorten: verenmeel, gedroogde kippenmestkorrels, ecofertiel (gedroogde kippenmest met toevoegingen), drijfmest, vinassekali en aminogreen (bladmeststof) Lees verder