Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Koppelen van bedrijven nog ‘up to date’

2 mei 2011

In het gebied Veluwe-IJsselvallei is in december 2008 het laatste koppelbedrijven-project afgesloten. Een project duurt echter maar zoveel jaar. Wat is er bereikt en hoe gaat het verder…. Productie van voer van eigen bodem was in het project Koppelbedrijven een belangrijk onderwerp. Het probleem is vaak de productie van krachtvoer – daar zijn vaak grote tekorten die moeten worden aangekocht. Zoals de inventarisatie aantoonde, kan de Veluwe door het vele vee nooit een gesloten kringloop realiseren. Het is onmogelijk de uitwisseling van producten binnen het projectgebied rond te zetten. Bij de westerburen in de Flevopolder is de situatie echter omgekeerd en daarom werd vanuit het project steeds meer die kant op gekeken. Een paar projectdeelnemers met veel dieren hebben afspraken gemaakt met een paar grote akkerbouwers in de polder in plaats van vele kleine afspraken met kleine bedrijven op het oude land Lees verder

Hulpmeststoffen : beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe

2 mei 2011

In 2007 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de eigenschappen van 12 hulpmeststoffen die gebruikt kunnen worden in de biologische landbouw. De doelstelling van het onderzoek in het eerste jaar is een zo goed mogelijke karakterisering van de meststoffen, wat betreft nutriënteninhoud en het vrijkomen van minerale stikstof in de bodem, door middel van een veldexperiment. De meststoffen zijn toegepast in een bemestingsexperiment in zomertarwe (Lavett) op zeeklei. Er zijn significante verschillen gevonden in kwaliteit van de tarwe tussen de verschillende meststoffen, maar door de extreme weersomstandigheden (een droog en warm voorjaar heeft gezorgd voor een slechte kieming en uitstoeling van de tarwe) kunnen hier geen harde conclusies uit getrokken worden. Lees verder

Aardbeienteelt vollegrond en het nieuwe mestdecreet

2 mei 2011

Een aantal weken geleden werden de nieuwe MAP-normen voor de aardbeienteelt vollegrond bekend gemaakt. Specifiek voor de aardbeienteelt zijn de vele teeltvormen (klassieke augustusplanting. EVT, vermeerdering, wachtbedden, doordragers) en de opkomst/afwisseling van steeds meer variëteiten die elk hun eisen stellen. De oude regeling van 125 eenheden N/ha volstond niet en vooral bij twee combinaties kwam de aardbeienteler in de problemen. Even een overzicht van de wijziging en hoe we hierop kunnen inspelen Lees verder

Maximaal biest benutten : Gezondsheidsdienst voor Dieren: “Alleen sondevoeding als daarvoor een medische noodzaak bestaat”

2 mei 2011

Zo snel mogelijk vier liter biest geven na de geboorte reduceert de kalveruitval aanzienlijk. Toediening met een speenfles is moeilijk, via een sonde lukt dat wel. Melkveebedrijven die het stadium ‘gezinsbedrijf’ zijn gepasseerd, hanteren steeds vaker standaard een sonde om hun pasgeboren kalveren van biest te voorzien. Lees verder

Houd voedingsniveau op peil

2 mei 2011

Afhankelijk van de voedingstoestand in de containers kan bijmesten via de beregening nodig zijn, blijf daarom de voedingstoestand in de gaten houden, meet regelmatig zelf de EC en laat daarnaast om de paar weken een potgrondmonster nemen, aldus teeltadviseur Wilco Dorresteijn Lees verder

Draaien aan de voerknop

2 mei 2011

Het project Koeien & Kansen is in 1998 gestart en richtte zich aanvankelijk hoofdzakelijk op het versneld realiseren van de MINAS eindnormen zoals vastgesteld voor het jaar 2003. Het uitgangspunt was dat de groep van deelnemende melkveebedrijven deze eindnormen reeds in 2000 zouden realiseren, waardoor veel kennis en ervaring beschikbaar zou komen voor het “grote peloton” van melkveebedrijven die in de periode 2000-2003 nog een flinke slag dienden te maken in het verminderen van de mineralenverliezen op het bedrijf. Dit rapport geeft een overzicht van de melkveevoeding op de deelnemende bedrijven van 1999 tot en met 2002 Lees verder

Nutrient synchrony in preruminant calves

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Bemesting : hoofdstuk 2

2 mei 2011

Veehouders vinden in dit hoofdstuk zo veel mogelijk de gegevens, die nodig zijn om een goed bemestingsplan op te stellen en uit te voeren, inclusief een samenvatting van de ‘Adviesbasis voor de bemesting van grasland en voedergewassen’ Lees verder

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : invloed van voeding en melkproductie op de methaanproductie door melkvee

2 mei 2011

Methaan is na kooldioxide het belangrijkste gas dat bijdraagt aan versterking van het broeikaseffect. In Nederland is de agrarische sector verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de uitstoot van methaan. Dit methaan is voor grofweg driekwart afkomstig uit de pens van herkauwers en een kwart uit de mestopslag. Eén van de maatregelen om de uitstoot van methaan te verminderen zijn veevoedermaatregelen. De Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR heeft een model gebouwd om de methaanproductie door melkvee te voorspellen. Dit model onderscheidt zich van andere modellen door de wijze waarop rekening wordt gehouden met de invloed van voer- en koefactoren op de productie van methaan door melkkoeien Lees verder

Mineralen voeren of bemesten? : bewust omgaan met mineralen en sporenelementen levert 1000 euro per bedrijf op : special grasland

2 mei 2011

Zijn de gezondheidsrisico’s voor koeien bij het voeren van gras (tekort over overmaat aan mineralen) het best af te dekken via bemesting of beter direct aan het voerhek. Onderzoek van ASG en NMI geeft een overzicht van de verschillen Lees verder