Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : elf jaar fosfaatevenwichtsbemesting op grasland: lange termijn effecten op opbrengst en fosforgehalte van gras

2 mei 2011

In 1997 zijn veldproeven op grasland aangelegd waarbij de landbouwkundige en milieukundige effecten van fosfaatevenwichtsbemesting worden onderzocht. Dit informatieblad geeft resultaten voor de opbrengst en kwaliteit van het gras in de periode 1997- 2007 Lees verder

Trace elements in animal production systems

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Meer dan beheer : melken van beheersgras

2 mei 2011

In deze brochure informatie uit het project ‘Meer dan beheer’. Ruwvoerwinning gaat goed samen met de natuurdoelen van redelijk voedselrijk grasland. Melkveebedrijven kunnen 20% beheersgras voeren zonder dat de melkproductie daalt. Bij een groteraandeel beheersgras kan het rendement op peil blijven door: …gerichte en zuinige toepassing van mest op beheersland; …voorkomen van structuurbederf, verruiging, onkruiden en giftige planten; …schoon en snel oogsten van niet te zware snedes; …vakkundigcombineren met ander ruwvoer, bijproducten of krachtvoer; …het kiezen voor sobere dieren, en dus accepteren dat een groter aantal koeien nodig is om het quotum vol te melken. Het optimale aandeel beheersland ten opzichte van de totale oppervlaktebeschikbaar grasland verschilt per bedrijfssituatie. Beheersgras aankopen of beheersland pachten is aantrekkelijk in geval van dure landbouwgrond, voldoende stalruimte voor extra dieren of een redelijke kwaliteit beheersgras. Lees verder

Saldo bepaalt krachtvoergift

2 mei 2011

De introductie van het dynamisch voermodel is een nieuwe stap in de automatisering van de melkveevoeding Lees verder

Guide to laboratory establishment for plant nutrient analysis

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Voeding geeft variatie in drijfmest

2 mei 2011

Bij de optimalisatie van melkveerantsoenen moet ook de excretiereductie en mestsamenstelling worden meegenomen. Daarvoor pleit Joan Reijs (Wageningen UR), die promoveerde op onderzoek naar variatie in drijfmestsamenstelling door verschillen in rantsoen Lees verder

Optimalisatie van stikstofbenutting na het scheuren van grasklaver

2 mei 2011

Voor de biologische landbouw is het van groot belang de stikstofverliezen zo veel mogelijk te beperken en de beschikbare mest, samen met de door vlinderbloemigen vastgelegde stikstof, zo efficiënt mogelijk te benutten. Metingen laten zien dat de nitraatuitspoeling onder biologisch grasland veelal laag is, maar dat de nitraatconcentraties na het scheuren van grasland voor graslandvernieuwing of voor de teelt van voedergewassen hoog oplopen. Deze nitraatcijfers worden veroorzaakt door hogestikstofmineralisatie na scheuren van grasklaver. Ondanks deze hoge stikstofbeschikbaarheid wordt in de praktijk snijmaïs nog met 20-40 m3 drijfmest bemest. Vraag is of dit wel een efficiënt gebruik van de beschikbare mest is. Daartoe is in de afgelopenjaren een aantal experimenten bij praktijkbedrijven uitgevoerd, waarbij bemestingsniveau, tijdstip van grondbewerking en gewaskeuze werden gevarieerd en de effecten daarvan op de N-mineraalhuishouding in de bodem en de productie zijn bepaald. In ditrapport worden deze experimenten geanalyseerd, nadat eerst de biologische snijmaïsteelt en nitraatuitspoeling na het scheuren van grasklaver zijn beschreven Lees verder

Methaan te lijf via voer : melkveebedrijven kunnen uitstoot beperken door aanpassen van het rantsoen

2 mei 2011

De melkveesector draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Hoe kunnen veehouders die emissie terugdringen? Wageningse onderzoekers verwijzen onder meer naar het spoor van het rantsoen. Ook een hogere melkproductie per koe helpt. Lees verder

Management van organische stof op zandgrond

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Geef fris gras met constant ruw eiwit

2 mei 2011

Een evenwichtig weiderantsoen geeft constante productie en een niet te hoog melkureumgehalte. Veehouderij zet in samenwerking met NMI en Koe en Wij de aandachtspunten op een rij Lees verder