Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Mineralenconcentraten op het melkveebedrijf en het akkerbouwbedrijf : knelpunten en mogelijkheden verkend op bedrijfsniveau, 2009 en 2010

15 september 2011

In 2009 en 2010 zijn in een pilot de landbouwkundige, economische en milieukundige effecten van de productie en gebruik van mineralenconcentraten als kunstmest onderzocht. Een onderdeel van de pilot is gericht op ervaringen bij toepassing van concentraten in de praktijk. Dit rapport geeft de opzet en resultaten van dit onderdeel weer. Lees verder

Varkensboer profiteert niet van fosfaatarm voer

13 september 2011

Varkensvoer kan zonder veel extra kosten tot twintig procent minder fosfor bevatten, berekende Harry Kortstee van het LEI. Toch zullen varkenshouders niet uit zichzelf overstappen, denkt hij. De voordelen zijn te klein voor de varkensboer. Lees verder

Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen : bedrijfsontwerp

7 september 2011

In dit verslag wordt een bedrijfsontwerp besproken voor een akkerbouwbedrijf dat gebaseerd is op stikstofvoorziening uit luzerne en grasklaver als maaimeststof. Het daardoor ontstane tekort op de P-balans wordt gecompenseerd door lokaal beschikbare natuurcompost. Het bedrijfsmodel is gebaseerd op de vruchtwisseling en de bedrijfsomstandigheden van het akkerbouwbedrijf van Joost van Strien in Ens, Noordoostpolder. De organische stof balans moet ten minste gelijk blijven met de huidige situatie, en de opbrengsten mogen niet lager uitvallen dan nu het geval is. Lees verder

Mitigation options for reducing nutrient emissions from agriculture : a study amongst European member states of Cost action 869

6 september 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Geleide bemesting in de open teelten : ontwikkeling van systemen

29 augustus 2011

Een geleid bemestingssysteem is een combinatie van technieken die het mogelijk maken om stikstof meststof toe te dienen zodanig dat het N-aanbod zo goed mogelijk in overeenstemming is met de N-opname en de N-behoefte van het gewas. Het doel van geleide bemestingsystemen is om te komen tot lagere N-giften en N-verliezen bij gelijkblijvende opbrengst (kwantitatief en kwalitatief) ten opzichte van de huidige standaard bemestingssystemen. Uit de proeven bleek bepaalde combinaties van verschillende systemen of aanvullingen op onderdelen van systemen nog tot een duidelijke bespring van N-gift zouden kunnen leiden, zonder negatieve effecten op de opbrengst. Lees verder

Systeemanalyse voor het stroomgebied de Krimpenerwaard, Fase 2 : monitoring stroomgebieden

9 augustus 2011

Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning en systeemanalyse fase 1, een vervolgsysteemanalyse (fase 2) uitgevoerd voor het stroomgebied van de Krimpenerwaard. Met een gefaseerde aanpak, waarin een meetprogramma en modelberekeningen zijn geïnte¬greerd, wordt gestreefd naar een operationeel, geoptimaliseerd, gebiedspecifiek monitoring¬systeem, waarmee de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater door nutriënten kan worden gekwantificeerd en waarmee de effecten van het mestbeleid en veranderingen binnen het stroomgebied kunnen worden gevolgd en voorspeld. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van fase 2. Deze fase is onderverdeeld in het landsysteem en het oppervlaktewatersysteem. De stapsgewijze verfijning van de modelketen laat een duidelijke kwaliteitsverbetering van de modelresultaten voor zowel waterkwaliteit als –kwantiteit zien. De resultaten zijn echter nog niet voldoende nauwkeurig om relaties te kunnen leggen tussen waargenomen nutriënten¬concentraties en (veranderingen in) de bronnen. In een volgende fase zal vooral aandacht moeten worden besteed aan de ruimtelijke parametrisatie ten behoeve van de modellen Lees verder

Uit de mest- en mineralenprogramma’s : verkenning van gevolgen van het nieuwe mestbeleid voor de nutriëntenbelasting van bodem en water met STONE2.2

5 augustus 2011

Het stelsel van verliesnormen (MINAS) wordt vervangen door een nieuw stelsel van gebruiksnormen dat per 1 januari 2006 in werking treedt. Uitkomsten van STONE 2.2 zijn gebruikt om een globale verkenning uit te voeren van de verwachte gevolgen van het nieuwe mestbeleid. Het komende mestbeleid bevat verder nog een aantal aanvullende maatregelen. Hiervan zijn in deze studie betrokken het vanggewas na maïs op zandgrond (met ingang van 2006 verplicht) en het uitrijverbod bij akkerbouw op klei (periode in najaar wordt met ingang van 2006 ingesteld op 2,5 maand en verlengd naar 4,5 maand in 2009) Lees verder

Uit de mest- en mineralenprogramma’s : monitoring nutriënten in stroomgebieden

5 augustus 2011

Het project ‘Monitoring nutriënten in stroomgebieden’ moet leiden tot: • Inzicht in de effecten van mestbeleid ten behoeve van de Evaluatie Mestwetgeving • Efficiënte operationele monitoringssystemen voor mestbeleid in vier proefgebieden • Een blauwdruk om deze werkwijze in andere gebieden te kunnen realiseren Het project wordt uitgevoerd in vier qua eigenschappen verschillende (pilot)gebieden een hoogbelast zandgebied (Schuitenbeek), een laagbelast zandgebied (Drentse Aa), een veengebied (Krimpenerwaard) en een kleigebied (Quarles van Ufford) Lees verder

Uit de mest- en mineralenprogramma’s : lot van N-overschot

5 augustus 2011

Het Nederlandse mestbeleid is erop gericht om de belasting met stikstof en fosfaat van grond- en oppervlaktewater terug te dringen. STONE is een belangrijk rekeninstrument voor de evaluatie van dat beleid. In MINAS en MILIEU, het rapport van de evaluatie van de Meststoffenwet in 2002 (EMW 2002), zijn STONE berekeningen gebruikt om het effect van verschillende beleidsscenario’s op de stikstof en fosfaatbelasting van het water te bepalen. Een verlaging van de stikstofbelasting van de bodem met, bijvoorbeeld 25%, leek gepaard te gaan met een veel kleinere verlaging van de stikstofbelasting van het oppervlaktewater. Met andere woorden: het systeem leek erg inelastisch te zijn. Een goede aanleiding om de STONE resultaten eens aan een nadere beschouwing te onderwerpen. De resultaten van de evaluatie van de STONE uitkomsten zijn weergegeven in een rapport (De Willigen e.a. 2003) en ze worden hier in het kort besproken Lees verder

Uit de mest- en mineralenprogramma’s : invloed van de waterhuishouding op stikstof en fosfaatverliezen in open teelten

5 augustus 2011

De emissies van nutriënten uit de Nederlandse landbouw leiden tot een overmatige nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater en tot broeikasgasemissies naar de atmosfeer. De waterhuishouding, met name de stroming van water, bepaalt in grote mate de uitspoeling van stikstof en fosfaat uit de bodem. Vernatting heeft naar verwachting invloed op: • mobiliteit van fosfaat • omzettingen van stikstof in de bodem • emissies van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlakte-water • N-verliezen via denitrificatie • emissie van broeikasgasssen (N2O en CH4) Er is in 2002 een korte voorstudie verricht om het beleid en de huidige kennis in kaart te brengen. Uit de voorstudie volgen de plannen voor de verdere invulling van dit nieuwe project in het Mest-en Mineralenprogramma in 2003-2005 Lees verder