Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Systeemanalyse voor het stroomgebied de Krimpenerwaard, Fase 3

4 augustus 2011

Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ wordt, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomgebied de Krimpenerwaard. Deze systeemanalyse wordt gefaseerd uitgevoerd. Uit rapport geeft de resultaten weer van Fase 3. In de verschillende fases, waarin een meetprogramma en modelberekeningen zijn geïntegreerd, wordt gestreefd naar een operationeel, geoptimaliseerd, gebiedspecifiek monitoringsysteem, waarmee de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater door nutriënten kan worden gekwantificeerd en waarmee de effecten van het mestbeleid en veranderingen binnen het stroomgebied kunnen worden gevolgd en voorspeld. In het modelsysteem Fase 3 zijn alle relevante bronnen op stroomgebiedniveau meegenomen Lees verder

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : stikstof

1 augustus 2011

De stikstofbemestingsrichtlijnen geven de door de jaren heen gemiddelde optimale stikstofgift. De optimale stikstofgift is echter van veel factoren afhankelijk, zoals voorvrucht, bemestingsverleden, vochtvoorziening en ziektedruk. Op basis van de eigen ervaringen en kennis van percelen en gewassen kan de richtlijn dan ook aan de eigen situatie worden aangepast. Daar waar mogelijk zijn in deze adviesbasis richtlijnen gegeven voor dergelijke aanpassingen (o.a. onderwerken van groenbemesters en oogstresten en gebruik van dierlijke mest). Lees verder

Kansen op de mestmarkt door mestscheiding en voeraanpassingen

27 juli 2011

Deze studie is gericht op de kansen voor verlichting van de toekomstige mestmarkt door mestscheiding en voeraanpassingen. Dit wordt geplaatst in de context van de toekomstige aanscherping van de normen voor het gebruik van mest. Een plan van aanpak geeft aanbevelingen om deze kansen te benutten. Lees verder

Nauwkeuriger voeden: lagere emissie en betere benutting meststoffen : Telers denken nog te veel in volumes water en vergeten behoeften gewas

25 juli 2011

Bij de introductie van de eerste substraten kreeg de bemesting veel belangstelling. Daarna bleef de behoefte van de plant aan voedingsstoffen lange tijd onderbelicht. Nu is er sprake van een revival. Verlaging van de emissies is een motor achter de hernieuwde belangstelling. Maar een effectiever gebruik van meststoffen begint ook mee te spelen. Tot nu toe voorzagen de telers het systeem van meststoffen. Nu beginnen ze de voedingsgift op de plant af te stemmen. Lees verder

Bruinalg-extract als middel tegen greenkwalen

14 juli 2011

Algen uit de zee, in de volksmond vaak wieren genoemd, worden al eeuwen gebruikt als natuurlijke stoffen om planten en grassen te voeden. Dat is de reden dat landbouwers in de kustgebieden van Ierland, maar ook in andere Europese landen als Schotland, Engeland, Spanje en Frankrijk, verse algen gebruiken om het bodemleven en de plantengroei te verrijken. Ook golfbanen maken dankbaar gebruik van de natuurlijke ingrediënten van de Ascophyllum nodosum. Wij kennen deze zeeplant onder de naam bruinalg of knotswier. Lees verder

Meer ruimte voor mest dankzij laag-fosforvoeders

14 juli 2011

Melkveehouder Jan van Meijl stapte begin 2010 over op de nP-voeders, een lijn met een laag fosforgehalte. Daardoor kan hij nu weer alle mest op eigen grond kwijt en is hij bovendien klaar voor toekomstige regelgeving. Lees verder

varkensstal van het jaar 2015

11 juli 2011

De diverse milieu- en dierenwelzijnsvraagstukken zetten stalontwikkelaars voor uitdagingen. De stal moet emissiearm, welzijnsvriendelijk en vooral betaalbaar zijn. Bedrijfsleider Mart Smolders van Varkens Innovatie Centrum Sterksel laat zien welke noviteiten we in de komende jaren kunnen verwachten. Lees verder

Wat er niet in gaat, komt er ook niet uit : voerspoor draagt bij aan reductie fosfaatoverschot

7 juli 2011

De Nederlandse veehouderij produceert te veel fosfaat. Dat is de kern van het fosfaatprobleem. De hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest is groter dan de plaatsingsruimte, waardoor een overschot ontstaat. Dat overschot neemt de komende jaren toe. Niet omdat de productie stijgt, maar omdat de normen worden aangescherpt. Veranderingen in de mestwetgeving zorgen voor een verwacht overschot in 2015 van 50 miljoen kilo. Het verlagen van de aanvoer van fosfor in diervoeders kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Lees verder

Feiten of fabels !! : bemesting in de hoofdrol : special bemesting

4 juli 2011

In deze editie van Greenforum speelt bemesting de hoofdrol. Bemesting is een vakgebied dat de laatste jaren sterk in ontwikkeling is. Fabrikanten ontwikkelen continu nieuwe vormen van bemesting. Het gaat hierbij dan meestal om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van langzaam werkende meststoffen en/of gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Voor wie het onderscheid nog niet helemaal op zijn netvliezen heeft: langzaam werkende meststoffen zijn meststoffen die vrijkomen onder invloed van bacteriële inwerking en zijn vrij vaak samengesteld op basis van methyleen ureum. Gecontroleerd vrijkomende meststoffen bestaan uit gecoate korrels, waaruit de voedingsstoffen geleidelijk vrijkomen door temperatuurinwerking. Hoewel gecontroleerd vrijkomende meststoffen de beste strategie is om planten over een lange periode te voeden, heeft deze vorm van bemesting voor greenkeepers slechts een beperkte toepasbaarheid. En dit vooral door de korrelgrootte van de meststof. Inmiddels zijn ook mini-prills leverbaar, die door de kleinere korrelgrootte minder gevoelig zijn voor kapot maaien en die ook op bijvoorbeeld tees kunnen worden toegepast. Lees verder

Nutriëntenemissie vanuit landbouwgronden naar het grondwater en oppervlaktewater bij varianten van verliesnormen : modelberekeningen met STONE 2.0 : clusterrapport 4: deel 1

29 juni 2011

Onderzoek ten behoeve van de evaluatie meststoffenwet 2002. Berekening van de effecten van het mestbeleid (MINAS) Lees verder