Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : achtergrondstudie: effecten van aanvullende maatregelen

5 mei 2011

Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatregelen tot een bijdrage aan de realisatie van deze normen kunnen bijdragen. Daartoe zijn de milieueffecten van de maatregelen en zijn de directe en de directe kosten van maatregelen en maatregelpakketten berekend. Daarmee wordt een stap gezet in het kwantificeren van nutriëntenstromen om kosteneffectieve maatregelen te identificeren en selecteren voor Stroomgebiedbeheerplannen. Deze studie moet het inzicht in de relatie landgebruik, maatregelen en waterkwaliteit vergroten. Dit rapport en de achterliggende regionale resultaten moeten nu met de regionale waterbeheerders besproken worden om te identificeren waar de grootste verbeteringen mogelijk zijn en hoe deze verbeteringen gerealiseerd kunnen worden, want deze studie was gericht op hoofdlijnen. Lees verder

Effect verlaging gebruiksnorm en afvoer gewasresten op de nitraatuitspoeling : deelonderzoek voor Telers Mineraal Paraat uitgevoerd in 2005-2007 binnen project Nutriënten Waterproof

5 mei 2011

In dit rapport wordt het deelonderzoek beschreven dat in 2005-2006 en 2006-2007 voor Telers Mineraal Paraat is uitgevoerd in project Nutriënten Waterproof (NWP) op proefbedrijf Vredepeel. Er wordt voorzien dat in bepaalde kritische gebieden een verlaging van de stikstofgebruiksnormen (tot onder landelijk advies) noodzakelijk zal zijn om aan de EU-eisen voor het nitraatgehalte in bovenste grondwater te kunnen voldoen. Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn: • In hoeverre kan de doelstelling van de nitraatconcentratie gerealiseerd worden door aangescherpte gebruiksnormen? • Welke opbrengstdaling zal optreden bij gebruiksnormen die lager zijn dan de adviesbemesting? Bij verschillende gewassen (aardappel, snijmaïs, suikerbiet, prei en broccoli) is daartoe een stikstofgift volgens de gebruiksnorm vergeleken met een gift à 70-80% van de gebruiksnorm Lees verder

Nutriëntenbelasting van het landsysteem op het oppervlaktewater in relatie tot de oppervlaktewaterkwaliteit in vier stroomgebieden : bijdrage aan de Evaluatie Meststoffenwet 2007 ex-post milieukwaliteit

5 mei 2011

In het project “Monitoring Stroomgebieden” worden de effecten van het mestbeleid op stroomgebiedniveau onderzocht. Eén van de doelen van dit project is het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het mestbeleid door het kwantificeren van het aandeel van de landbouw als gevolg van (mest)beleid in een aantal representatieve stroomgebieden. Het project wordt uitgevoerd in vier qua eigenschappen verschillende (pilot)gebieden, een met nutriënten hoogbelast zandgebied (Schuitenbeek), een laagbelast zandgebied (Drentse Aa), een veengebied (Krimpenerwaard) en een kleigebied (Quarles van Ufford). Lees verder

Managing phosphorus cycling in agriculture : market survey regarding reduction of phosphorus in pig feed

5 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Systeemanalyse voor het stroomgebied van de Schuitenbeek fase 3 : monitoring stroomgebieden

5 mei 2011

Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ wordt, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomgebied van de Schuitenbeek. In Fase 3 zijn regionale (gebiedspecifieke) data toegepast, die stapsgewijs in de modellen zijn geïntroduceerd. Dit heeft geleid tot een beter inzicht in de diverse componenten van het land- en watersysteem en tot een beter (meer gebiedspecifiek) modelsysteem. Lees verder

Bronnen van nutriënten in het landelijke gebied : de bijdrage van landbouw aan oppervlaktewaterkwaliteit in perspectief

5 mei 2011

De bijdrage van de bronnen van stikstof en fosfor in het landelijke gebied aan de belasting op het oppervlaktewater is gekwantificeerd met indicatieve berekeningen met STONE versie 2.1 Lees verder

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid : LMM-jaarrapport 2004

5 mei 2011

Het RIVM en het LEI hebben gegevens gebundeld over de bedrijfsvoering en de grondwaterkwaliteit van bedrijven die in 2004 voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) zijn bemonsterd. Uit de gegevens over de bedrijfsvoering blijkt dat de bemesting en nutriëntenoverschotten op melkveebedrijven sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw eerst fors zijn gedaald en sinds 2000 zijn gestabiliseerd. Op akkerbouwbedrijven is een minder duidelijke trend zichtbaar Lees verder

Eindrapport monitoring waterkwaliteit en het lozingenbesluit openteelt en veehouderij Neterselsche Loop 2005-2007

5 mei 2011

Dit is het eindrapport van het project monitoring Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv). Het Lotv is op 1 maart 2000 in werking getreden en is tot stand gekomen in overleg met landbouw- en milieuorganisaties. Het doel van het Lotv is om piekconcentraties van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in oppervlaktewater vanuit de landbouw en veeteelt te voorkomen. Om de effecten van het Lotv te bepalen is in 2001 een raamplan Monitoring waterkwaliteit AMvB Open teelt en veehouderij opgesteld door de Brabantse waterschappen. De monitoring is gestart in 2002 en loopt tot en met 2007. Het doel van de monitoring waterkwaliteit Lotv is: – het maken van een overzicht van de implementatie van de maatregelen uit het Lotv; – het verkrijgen van inzicht in de effecten van de maatregelen op de waterkwaliteit; – de doelgroep (agrarische sector) bewust maken van de waterkwaliteit. De handhavers waterbeheer vanuit het proces Toezicht houden en handhaven (T&H) van Waterschap De Dommel, hebben in het monitoringsgebied perceel- en bedrijfscontroles en milieuvluchten uitgevoerd. Tegelijkertijd is in 2005 en 2007 de waterkwaliteit van de Neterselsche Loop gemeten. Het onderzoek heeft zich toegespitst op nutriënten en bestrijdingsmiddelen Lees verder

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid : LMM-jaarrapport 2005

5 mei 2011

Het LMM is opgezet om de kwaliteit van het water op landbouwbedrijven te beschrijven en te verklaren in relatie tot beleidsmaatregelen en bedrijfsvoering. De waterkwaliteit wordt bepaald door de hoeveelheid nutriënten (waaronder nitraat) te meten in het water dat uitspoelt uit de ‘wortelzone’ (bovenste meter van het grondwater, bodemvocht of drainwater) en in het slootwater. Metingen op dit punt geven weer welk deel van het nutriëntenoverschot naar het grond- en oppervlaktewater is uitgespoeld. De metingen zijn verricht op de typen landbouwbedrijven die in Nederland het meeste voorkomen (akkerbouw, melkvee en hokdieren) in drie hoofdgrondsoortregio’s (zand/löss, klei en veen). Het LEI volgt de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven; het RIVM monitort op deze bedrijven de waterkwaliteit die door de bedrijfvoering wordt beïnvloed. Uit de monitoringgegevens blijkt dat de bemesting en nutriëntenoverschotten op melkveebedrijven sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw eerst fors zijn gedaald en sinds 2000 zijn gestabiliseerd. Op akkerbouwbedrijven is een minder duidelijke trend zichtbaar. Lees verder

Nutrienten waterproof Vredepeel : gebruikswaardeonderzoek gecontroleerd vrijkomende meststoffen in de vollegrond

5 mei 2011

Het onderzoek in nutriënten waterproof is er op gericht om het verlies aan stikstof en fosfaat te beperken door een gewijzigd bemestingspatroon met het behoud van een goede bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst Lees verder