Berichten over Wetgeving

Streven Dijksma: Mineralenconcentraat als kunstmest

22 april 2015

Staatsecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken streeft naar een erkenning van mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmest. Ze werkt daarin binnen de ruimte die de Europese Commissie biedt. Lees verder

Ontwerp mestactieprogramma Vlaanderen

9 maart 2015

Het vijfde Actieprogramma van de Vlaamse overheid ter uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (MAP5) gaat uit van een versterkte gebiedsgerichte aanpak met strengere maatregelen in focusgebieden waar de nitraatresidu’s nog steeds te hoog liggen. Dat meldt VILT, het Vlaamse infocentrum land- en tuinbouw. Lees verder

Mogelijk alternatief voor nieuwe AGR/GPS voor vaste mest

25 februari 2015

Bij ondernemers in het mestvervoer bestaan bezwaren tegen de uitwerking van de nieuwe AGR/GPS voor vaste mest die op 1 april 2015 in werking treedt. In de richting van het ministerie van Economische Zaken hebben wij een voorstel op hoofdlijnen gedaan voor een alternatief systeem. Dat meldt Cumela Nederland. Lees verder

Kwaliteitseisen mineralenconcentraat verscherpt

25 februari 2015

Wanneer het aantal bedrijven dat aan de pilot mineralenconcentraat uit dierlijke mest deelneemt vergroot, zullen er waarschijnlijk scherpere eisen gaan gelden. Dat meldt staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

NVV: Twijfel over PAS

23 februari 2015

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) heeft bij het Ministerie van Economische Zaken een zienswijze voor de PAS ingediend. De vakbond heeft twijfels over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Lees verder

Cumela: begrip bij ministerie EZ over knelpunten mestregelgeving

29 januari 2015

Meststoffendistributeurs zijn ongerust over de nieuwe regels voor de mestmonsters in de Meststoffenwet. Laboratoria nemen op dit moment een fors deel van de monsters niet in behandeling, maar brengen daar wel kosten voor in rekening. Al deze vrachten worden forfaitair afgehandeld. Dit is of voor de leverancier van de mest of voor de afnemer nadelig. Brancheorganisatie Cumela Nederland voert overleg met het ministerie van Economische Zaken over de knelpunten die in de wetgeving worden ervaren. De organisatie heeft goede hoop dat de regelgeving zo wordt bijgesteld dat het voor intermediairs praktisch toepasbaar, uitvoerbaar en betaalbaar blijft. Lees verder

Derogatie: alles op een rij

26 januari 2015

Voor een gezond gewas en een goede opbrengst is voldoende bemesting van groot belang. Dit mag echter, zoals bekend, niet onbeperkt. Meststoffen die niet door gewassen worden opgenomen, komen terecht in de bodem en in het water. Dat belast het milieu. Om die reden is er in Europa mestwetgeving van kracht. BLGG AgroXpertus heeft de regels voor wat derogatie betreft op een rij gezet. Lees verder

‘Wetgeving grensoverschrijdende handel eind 2015’

23 januari 2015

Tegen eind dit jaar hoopt de Europese Commissie klaar te zijn met een nieuw wetgevend kader voor grensoverschrijdende handel in mest en meststoffen. Dat meldt het Belgische VILT op basis van een bijeenkomst, georganiseerd door Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM). Lees verder

PAS ter inzage op pas.natura2000.nl

9 januari 2015

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) programma wordt op 10 januari ter inzage gelegd. Dat meldt de Staatscourant. De documenten Ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015 – 2021, Plan MER , inclusief beoordeling en de Gebiedsanalyses zijn dan digitaal te raadplegen op een speciale website. Lees verder

Dijksma: Emissiearme huisvesting en PAS apart behandelen

14 oktober 2014

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vraagt de Tweede Kamer de behandeling van het voorhangende ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren niet te betrekken bij de behandeling van het ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof (PAS) omdat dit tot vertraging kan leiden. Lees verder