Onderwerp: Nieuws

Meer varkensmest naar Belgie

8 april 2011

In 2010 werd er 1,7 miljoen kilo fosfaat, 43 procent meer dan in 2009, geexporteerd naar Belgie. Hiermee verschuift de exporthandel van Duitsland naar Belgie. Lees verder

Uitrijperioden bouwland 2011

4 april 2011

Voor het gebruik van dierlijke meststoffen en zuiveringsslib gelden verschillende uitrijdperioden, afhankelijk van de mestsoort, de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland.
Lees verder

Uitrijperioden op grasland 2011

4 april 2011

Voor het gebruik van dierlijke meststoffen en zuiveringsslib gelden verschillende uitrijdperioden, afhankelijk van de mestsoort,
de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland.
Lees verder

Geen verschil in opbrengst met rijenbemesting

4 april 2011

Uit een praktijkproef van NMI en DLV uitgevoerd in opdracht van het Productschap Akkerbouw is gebleken dat het soort meststof bij rijenbemesting niet van invloed is op de opbrengst van mais. Lees verder

Overtreders meststoffenwet niet te beboeten

4 april 2011

Door een fout in een artikel in de meststoffenwet heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op formele gronden geen recht meer om bestuurlijke boetes op te leggen voor het overtreden van de uitvoeringsregels van de Meststoffenwet. Dat is het gevolg van een rechterlijke uitspraak. Lees verder

Emissiereductie stoppers door minder rondes

25 maart 2011

Staatssecretaris Atsma, van Infrastructuur en Ruimte, wil in overleg met de sector bezien of het wenselijk is om voor bedrijven die op termijn willen stoppen een uitzondering te maken om de verplichte emissiereductie deels te realiseren door het afstoten van vee. Lees verder

Gebruiksnormen mestbeleid

25 maart 2011

Om ervoor te zorgen dat er niet teveel stikstof uit mest in het milieu komt, moeten boeren zich houden aan gebruiksnormen.
Binnen het mestbeleid zijn gebruiksnormen voor dierlijke mest en kunstmest vastgesteld. Lees verder

Vervoersverbod pluimveemest door vogelgriep

25 maart 2011

In de provincie Zeeland, in het plaatsje Schore is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Hierdoor geldt naast een vervoersverbod op pluimvee, eieren, pluimveevoer, strooisel, ook een verbod op transport van pluimveemest. Lees verder

Meer mestexport Duitsland mogelijk

25 maart 2011

Deze week kregen twee nieuwe bedrijven een erkenning om mest naar Duitsland te exporteren. Lees verder

Minder mestafzetkosten met nieuw voer

25 maart 2011

Uit een praktijkproef van Agrifirm Feed blijkt dat varkenshouders met een nieuw soort voer, 25 procent minder fosfor aanvoeren met behoud van goede technische resultaten. Lees verder