Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

Opbrengst-afhankelijke bemestingsmestnormen voor grasland: toekomstmuziek?

19 maart 2013

“Hoogproductieve bedrijven moeten meer mest en kunstmest op hun bedrijf kunnen gebruiken dan bedrijven met een lage productie per hectare. Dat stelt Oene Oenema, hoogleraar Nutriëntenmanagement en bodemvruchtbaarheid aan de Wageningen Universiteit. Hij verwacht dat er in de toekomst opbrengst-afhankelijke bemestingsmestnormen voor grasland komen. Lees verder

‘Melkveehouder die forfaitaire norm hanteert bemest royaal beneden de norm’

19 maart 2013

Melkveehouders die gebruik maken van de forfaitaire normen hebben grote kans dat zij beduidend minder stikstof en fosfaat op hun grond brengen dan de normen toelaten. De werkelijke gehaltes aan fosfaat en stikstofgehalten in de rundermest liggen vaak beduidend lager dat de door de overheid ingestelde normen. Die conclusie trekt loonwerker Anne Hoekstra uit het Friese Oosterzee. Hij bemonsterde vorig jaar de mest van 14 melkveehouderijbedrijven. Lees verder

‘Mestwet niet voor maximumaantal dieren’

11 maart 2013

Het nieuwe mestbeleid heeft niet ten doel om een maximum te stellen aan het aantal dieren in Nederland. Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken vandaag in de Tweede Kamer. Lees verder

Nieuwe emissienormen voor melkveestallen

14 februari 2013

Bij de beoordeling van emissiearme vloeren in melkveestallen zal de norm waarschijnlijk worden bijgesteld naar 13,5 kilogram ammoniak per dierplaats in plaats van de nu geldige norm van 11 kilogram ammoniak per dierplaats. Lees verder

Emissiemetingen van stalvloeren kan eenvoudiger

8 februari 2013

De emissiemetingen van stalvloeren kan veel simpeler, aldus Hans Schiricke, eigenaar van meetbedrijf EnviVice. Veel bedrijven zijn afwachtend met het uitvoeren van metingen omdat ze bang zijn dat anderen hierop meeliften.
Lees verder

Regenwormen goed voor bodem, slecht voor milieu

6 februari 2013

Regenwormen staan bekend om het vermogen de bodemvruchtbaarheid te vergroten, maar nu blijkt uit studie dat deze beestjes ook bijdragen aan de uitstoot van methaan en lachgas. Lees verder

Veehouders kunnen broeikasgassen verminderen

6 februari 2013

Lagere emissies lijken haalbaar met de maatregelen, zoals het verbeteren van de mineralenkringlopen, het verlagen van het stikstofoverschot en het verbeteren van de voerefficiëntie. Lees verder

Ammoniak uitstoot met 50 tot 70 procent reduceren

20 december 2012

Aanen Stal totaal gaat een nieuw concept op de markt brengen van het Deense JH Agro om ammoniak te reduceren met behulp van Zuren in de mest. Een reductie van 50 procent bij rundvee en 70 procent bij varkens moet mogelijk zijn volgens de leverancier. Lees verder

Praktijkonderzoek naar gescheiden mest in ligbox

17 december 2012

Het gebruik van dikke fractie van gescheiden mest is onderzocht op drie melkveebedrijven. De economische aspecten, het welzijn, risico’s van uiergezondheid en melkkwaliteit en de beeldvorming werden onderzocht. Lees verder

Nieuw Handboek Melkveehouderij 2012 is uit

14 december 2012

Het handboek voor de melkveehouderij 2012 is uit met vernieuwde bemestingsadviezen, actuele N-Gebruiksnormen, informatie over mestopslag, schuimvorming op mest en actuele gegevens over mest uitrijden. Lees verder