Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Tekort aan Kalium geeft droogtestress

17 juni 2011

Uit onderzoeken van Blgg blijkt dat in de maand mei ruim 80% van de percelen met een zeer geringe hoeveelheid plantbeschikbare kalium kampten. Met droogte is dat zeer nadelig omdat Kalium bijdraagt aan de droogteresistentie van de gewassen. Lees verder

Thema: Aardbeien

17 juni 2011

Vijf uiteenlopende onderwerpen komen aan bod binnen het thema ‘Aardbeien’, te weten; 1. Rassen gespiegeld aan Elsanta : rassenproef voorjaarsteelt aardbeien 2007, 2. Biotoets voor geschiktheid veensubstraat in aardbeien, 3. Invloed NaCl op aardbeienproductie, 4. Bezoek Centre de Lanxade, Frankrijk, 5. Stikstoftrappen als cruciale factor? : trayopkweek in de aardbeienteelt Lees verder

Meerjarig effect van compost en mest op bodemvruchtbaarheid in biologische landbouw

17 juni 2011

In deze bemestingsproef worden zes verschillende praktijkgerichte bemestingsstrategiën op lange termijn met elkaar vergeleken. De rotatie bracht in het vierde jaar twee teelten bloemkool op het veld. De geteste bemestingsstrategieën hebben stalmest, drijfmest of compost als hoofdmeststof Lees verder

Varkensmest schaadt bodemstructuur

17 juni 2011

Eenzijdig gebruik van varkensdrijfmest is slecht voor de structuur van kleigrond. Over de oorzaak van het sluipende bederf doen meerdere lezingen de ronde. Lees verder

Gevolgen van bemesting met essentiële sporenelementen

17 juni 2011

Een voldoende hoge voorraad sporenelementen in de bodem is essentieel om een optimale opbrengst en kwaliteit bij de teelt van volleveldsgroenten te bekomen. Toch moet je opletten dat bemesting met essentiële sporenelementen geen aanleiding geeft tot toxische effecten. Dat blijkt uit de resultaten van het project ‘Een geïntegreerde kijk op bemesting volleveldsgroenten’ Lees verder

Beperkingen van een lokale N-toediening

17 juni 2011

De positieve effecten die een lokale stikstoftoediening zou hebben op de opbrengst,gewaskwaliteit en het milieu, in vergelijking met een breedwerpige stikstoftoediening dat blijkt uit de resultaten van het project ‘Een geïntegreerde kijk op bemesting vollegrondsgroenten’ Lees verder

Zodenbemester kan in uitstoelend graan

17 juni 2011

Wintertarwe kan tijdens de uitstoeling goed tegen de belasting van een zodenbemester, blijkt uit onderzoek van PPO en PRI. Een lage bodemdruk is een vereiste. Lees verder

Thema : mestdecreet en bemesting

17 juni 2011

Acht artikelen over het thema: mestdecreet en bemesting: 1) Attractief bemesten voor sterke oogst en kleine rest; 2) Optimaal gebruik van dierlijke mest in de vollegrondsgroenteteelt; 3) Voldoende, maar niet té veel bemesten; 4) Commotie rond boetes nitraatresidu; 5) Kunstmeststoffen duurder; 6) Geeft Trianum-P het verwachte resultaat?; 7) Plantversterkers: een proef op de som met Bio-Rootz en B’Leafz; 8) Sfeerbeeld studiedag bodemkwaliteit Lees verder

Geslaagde studienamiddag bladgewassen

17 juni 2011

Voor de jaarlijkse studienamiddag van het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw te Rumbeke-Beitem (POVLT) werd als thema bladgewassen gekozen. Er werd gesproken over aanvoer en omzet van bladgewassen, bladgewassen voor de versnijderij, rassenkeuze alternatieve sla, bemesting, rassenonderzoek spinazie, rand bij andijvie, kostprijsberekening en commercialisatie Lees verder

Thema: bemesting

17 juni 2011

Vijf artikelen over bemesting. 1) Effect van compost in lange termijn proef, overzicht resultaten 2001-2006. 2) Meerjarige proef organische bemesting -eikenbladsla herfstteelt 2006, reeds opbrengstverschillen bij eerste oogst. 3) Meerjarig effect van compost en mest op bodemvruchtbaarheid in biologische landbouw. 4) Cropscan, een nieuwe meettechniek voor bemesting? 5) Stikstofbemesting bij vroege bloemkool; fractioneren is minder interessant bij snelle rassen Lees verder