Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Resultaten workshop 20 mei 2009 en achtergrondgegevens fosfaat, van leegloop naar kringloop

5 mei 2011

STOWA en Grontmij hebben samen het initiatief genomen in een workshop vertegenwoordigers van de aanbodkant van fosfaathoudende stromen, vertegenwoordigers van de vraagkant van fosfaathoudende producten en technologen met elkaar in contact te brengen om zo te komen tot mogelijkheden voor een nieuwe aanpak van de fosfaatkringloop in Nederland. Fosfaat komt van nature diffuus verspreid voor in de bodem. In het verleden bleef vanwege het op natuurlijke wijze in stand houden van lokale kringlopen op gemengde bedrijven de fosfaatvoorraad in de bodem op peil. De laatste decennia is dit evenwicht op grote schaal verstoord door de invoering van grootschalige landbouw, intensieve veehouderij en mondiaal transport van producten en grondstoffen. Grote delen van het oppervlaktewater in Nederland voldoen niet aan de doelstellingen uit de kaderrichtlijn water (KRW) vanwege een te hoog fosfaatgehalte. Dit leidt tot eutrofiering van het oppervlaktewater. Lees verder

Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland, Onderzoek mineralenconcentraten in consumptieaardappelen en snijmaïs in ZO-NL 2010

3 mei 2011

in het kader van de LNV-pilot wordt onderzoek uitgevoerd naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten (MC) die ontstaan na mestbewerking via ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Dit onderzoek omvat o.a. veldproeven (aardappelen en grasland) waarin de N-werking wordt vastgesteld en een aantal demonstratieproeven waarbij het MC op praktijkschaal wordt toegepast (2 melkveehouderijbedrijven en 1 akkerbouwbedrijf). Lees verder

Klimaat, energie en mest: de toekomst van de bodem

3 mei 2011

Powerpoint presentatie over de koolstofvastlegging van de bodem, bemesting van landbouwpercelen en het tegengaan van emissies Lees verder

Van der Knaap : ‘meten wortelmilieu zit standaard in ons systeem’ : in beheersfase met twee meters én dagelijks met de hand meten

3 mei 2011

Snacktomatentelers Dennis van der Knaap en Robin Grootscholten telen heerlijk zoete snacktomaatjes op hun 6 ha grote kwekerij Vitensa in Vierpolders. Ze besteden heel veel aandacht aan presentatie, kwaliteit, smaak en duurzaamheid. De telers proberen daarom voor honderd procent gesloten te telen wat betreft het waterverbruik, zodat er minder meststoffen nodig zijn. Lees verder

‘Knijpen op kali kost kwaliteit van knollen’

3 mei 2011

De kwaliteitsproblemen in consumptieaardappelen houden de gemoederen flink bezig. Over de belangrijkste oorzaak is iedereen het eens: het extreme weer. Maar er wordt ook gewezen naar de kalivoorziening. Vanwege de hoge meststofprijzen hebben telers beduidend minder kali gestrooid. Lees verder

Aster op substraat : proef met teelt op goten met eb/vloed en met druppelaars

3 mei 2011

Door asters op substraat te telen is ruimtewinst te genereren waardoor een jaarrondteelt eerder rendabel kan worden. Er is een jaarrond kasproef uitgevoerd met vier Astercultivars op drie verschillende teeltsystemen met twee typen kokos. Er zijn vijf teeltrondes uitgevoerd door hetzelfde plantmateriaal te laten hergroeien. In aantal kilogram was op alle systemen jaarrond een goede groei te realiseren en er waren nauwelijks verschillen tussen de teeltsystemen en de kokos. Wel waren er grote verschillen tussen de cultivars in aantal goede takken. Voor een vegetatieve hergroei en ter voorkoming van uitval is een goede beheersing van vochtgehalte en EC bij start van de teelt belangrijk. Ook kan de pH aan het einde van de vegetatieve periode te hoog oplopen. Het bemestingsschema dient hierop aangepast te worden met meer NH4 en minder K in de vegetatieve fase dan in de generatieve fase. Er is een teeltplan opgesteld voor klimaat en nutriënten per teeltstadium. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw, Greenport Campus en Kwekerij Zijdezicht. Lees verder

‘Te vaak tekort aan sporenelementen’

3 mei 2011

De opbrengsten van zetmeelaardappelen zijn hetzelfde als twintig jaar geleden doordat het bij de bemesting niet goed gaat. Dat zei Nol Mulder van HLB tijdens het symposium ‘Van aal tot zwartbeen’, waarmee HLB bv eind november 2009 het tienjarig bestaan vierde. „N, P en K zijn meestal wel in orde. Gebrek aan overige elementen komt echter vaak voor en dat kost ettelijke tonnen opbrengst.” Lees verder

Onderzoek naar bestrijding dollar spot bij het STRI : meststoftype van invloed op bestrijding

3 mei 2011

In navolging van het Fusariumonderzoek heeft Scotts in het afgelopen jaar het STRI onderzoek laten uitvoeren naar het ontstaan van dollar spot in relatie tot het type meststof. In dit nieuwste STRI-onderzoek is onderzocht hoe men dollar spot op de putting greens het beste en duurzaam kan voorkomen. De proef die het STRI uitvoerde, toonde aan dat de bestrijding van dollar spot bij het gebruik van langzaamwerkende meststoffen op basis van de MU2- en SilK-technologie tot wel twee keer zo effectief is als bij organische meststoffen. Dit artikel geeft een verslag van de bevindingen. Lees verder

Bladbemesting bij hyacint na de bloei kan zinvol zijn

3 mei 2011

Omdat het merendeel van de hyacinten wordt gebruikt in de broeierij, en de hoeveelheid stikstof die een bol kan opnemen tijdens het groeiseizoen de broeikwaliteit beïnvloedt is het van groot belang dat hyacinten in het voorjaar voldoende stikstof kunnen opnemen. In een droog voorjaar lukt dat niet altijd via korrelmest. PPO ging na of het toedienen van bladbemesting een bruikbaar alternatief is Lees verder

Grote variëteit in Engelse raaigrassen

3 mei 2011

Aangescherpte bemestingsnormen en veranderende klimaatomstandigheden maken de beworteling van gras nog belangrijker om de beschikbare mineralen en het water beter te benutten. In het Kaderrichtlijn Water-project ‘Dieper wortelen, beter benutten, minder verliezen’ wordt het effect van graslandmanagement op bewortelingsparameters van grasland onderzocht. Eén van de onderzochte managementaspecten zijn de raseffecten binnen Engels raaigras. Lees verder