Onderwerp: Teelt

De mestnormen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Lagere mestnormen vragen om een beter teeltmanagement om toch voldoende opbrengst van gewassen te blijven halen. Dit geldt voor zowel de (melk)veehouderij als de akkerbouw. De mestnormen verschillen per grondsoort: klei en veen en zand en löss, en het maakt uit of er sprake is van gras- of bouwland. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestnormen en teeltmanagement.

Vollegrondsbuxus op maat bemesten lijkt mogelijk

1 mei 2011

Met de invoer van de gebruiksnormen is het gebruik van stikstof en fosfaat verder aangescherpt. Daarom is het noodzakelijk om oplossingen te zoeken die de mestgift beperken, zonder dat de gewaskwaliteit daaronder lijdt. PPO ging op zoek naar een oplossing voor de vollegrondsteelt van Buxus Lees verder

Minder mest, meer gras : verandering van graslandbeleid door nieuwe normen : special Grasland

1 mei 2011

Met het oog op de verandering van mestregels vertellen 4 adviseurs over mogelijke vervolgstappen voor melkveehouders. Afhankelijk van de uitgangssituatie behoren grondaankoop, samenwerking met een akkerbouwer en efficiënter grasgebruik tot de mogelijkheden Lees verder

Bemesting : belangrijk onderdeel van de teelt. Veel ondernemers kijken angstig naar de bemesting

1 mei 2011

Het vakblad “Onder glas” start in dit nummer met een serie artikelen over bemesting Lees verder

Versneld naar Minas-eindnormen, Vee in balans : diermanagement (voeding, gezondheid), graslandmanagement (beweiding)

1 mei 2011

De Koeien en Kansen bedrijven hebben alle een verschillende strategie om versneld de Minas-eindnormen te halen door verschillen in bedrijfsomstandigheden en managementvoorkeuren. Grote verschillen zijn er in mate van beweiding, beweidingsysteem, gevoerde rantsoenen en de dierprestaties wat betreft productie per koe, levensproductie, vruchtbaarheid en celgetal. De bedrijfsvoering is vooral aangepast door minder te beweiden. Lees verder

Aangepaste bemesting geeft betere Magnolia

1 mei 2011

PPO Bomen is in 2005 een onderzoek gestart om een bemestingsadvies te ontwikkelen voor de teelt van Magnolia soulangeana in pot en container. Het gaat daarbij om de samenstelling van de voedingsoplossing, en de gewenste streefwaarden voor de voedingsgehalten in de potgrond Lees verder

Bemesting; strategie en resultaten

1 mei 2011

Met hulp van de bemestingsstrategie op Meterik (noord Limburg) zijn zowel de productie- als de milieudoelstellingen bevredigend. Lees verder

Variatie van stikstofoverschotten en nitraatconcentraties binnen een bedrijfssysteem : verkenning op grond van gegevens van de De Marke

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Ook op high-techbedrijf drijfmest in de rij beter benut!

1 mei 2011

Op de kleigrond van het high-tech bedrijf is het afgelopen jaar ervaring opgedaan met drijfmestrijenbemesting in snijmaïs waarbij de mest wordt aangevoerd door sleepslangen. Vergeleken met de standaard bemestingsmethode gaf dit een duidelijk betere benutting van de drijfmest. Flexibiliteit bij het zaaien en zaaicapaciteit zijn nog niet optimaal Lees verder

Duurzame Agroproductie bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO)

29 april 2011

Filmpje over de business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO AGV). PPO AGV zet zich in om duurzame landbouw mogelijk te maken. Daartoe wordt onderzoek verricht naar innovaties op het gebied van gewasbescherming, teeltsystemen en bemesting Lees verder

Agricultural nitrogen use in selected EU countries : a comparison of N recommendations, and restrictions in response to the EU Nitrate Directives

28 april 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel