Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Ammonia emission factor for using benzoic acid (1% VevoVitall) in the diet of growing-finishing pigs

4 mei 2011

Het effect van toevoeging van benzoëzuur (1% VevoVitall®) aan vleesvarkensvoer op de ammoniakemissiereductie is bepaald en bedroeg gemiddeld 15,8% ten opzichte van voer zonder VevoVitall® Lees verder

Minder eiwit in biologisch vleesvarkensvoer in de winter = Less protein in diets for organic finishing pigs in the winter

4 mei 2011

Er zijn geen verschillen in technische resultaten en slachtkwaliteit tussen vleesvarkens die een standaard biologisch vleesvarkensvoer krijgen en vleesvarkens die minder eiwit in het voer krijgen in de winter. De stikstofuitscheiding en voerkosten per afgeleverd varken zijn lager bij de dieren die minder eiwit in het vleesvarkensvoer krijgen Lees verder

Pak onkruiden tijdig aan

3 mei 2011

Een vroege signalering en een tijdige bespuiting zijn volgens adviseur André van Kessel van AgroBuren in Lienden, essentieel voor een goede onkruidbestrijding. ,,Een goede cocktail op het juiste moment maakt zelfs spuiten met een lage dosering mogelijk.’’ Lees verder

Maize special

3 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Drijfmest in de rij : snijmaïs moet het in de toekomst stellen zonder fosfaat uit kunstmest

3 mei 2011

Snijmaïs heeft vooral in het voorjaar fosfaat nodig om te groeien. Het wortelstelsel is nog klein en de plant groeit hard. Al in 1957 is aangetoond dat rijenbemesting een positief effect heeft. Nu de bemestingsnormen krapper worden, lijkt het erop dat de komende jaren alleen met rijenbemesting met drijfmest nog aan de gewasbehoefte is te voldoen. Lees verder

Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : bijdrage van het voorgenomen beleid en aanvullende (landbouwkundige) maatregelen op de realisatie van de KRW-nutriëntendoelstelling

3 mei 2011

In dit onderzoek wordt de bijdrage van het mestbeleid en het regionale KRW-maatregelenpakket aan de realisatie van de beoogde nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater in beeld gebracht. Daarnaast wordt de (kosten)effectiviteit van aanvullende landbouwkundige maatregelen verkend. Daarmee wordt een stap gezet in het kwantificeren van nutriëntenstromen om kosten¬effectieve maatregelen te identificeren en te selecteren voor stroomgebiedbeheerplannen. In het kader van dit onderzoek is een instrument ontwikkeld dat jaarlijks wordt verbeterd en verfijnd. De betrouwbaarheid van de resultaten wordt getoetst door gebruik te maken van regionale data van de waterbeheerders. In dit tussenrapport worden de aanpassingen in het modelinstrumentarium beschreven. Vervolgens is met het aangepaste instrumentarium een update van de ‘Ex-ante evaluatie landbouw en KRW’ uitgevoerd. Lees verder

Mineralenmanagement en kwaliteit van bovenste grondwater : studie op basis van bedrijfsgegevens van 1992 tot 2002 uit Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

3 mei 2011

Ten behoeve van de Evaluatie Meststoffenwet 2004 is door het LEI, in samenwerking met het RIVM, een studie verricht naar de invloed van mineralenmanagement op de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven. De daarbij gebruikte data zijn afkomstig uit het in 1992 opgericht ‘Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid’ waarin genoemde instituten jaarlijks de bedrijfsvoering en waterkwaliteit op landbouwbedrijven monitoren. Na enkele beschrijvende overzichten wordt in het rapport vooral ingegaan op de relaties tussen de bedrijfsvoering en de nitraatconcentratie voor bedrijven met zandgrond. Lees verder

Nutrient emission models in environmental policy evaluation at different scales—experience from the Netherlands

3 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Systeemverkenning Quarles van Ufford

3 mei 2011

In 2004 is een systeemverkenning van het bemalingsgebied Quarles van Ufford gemaakt op basis van vooral literatuurstudie. Het gebied is gelegen in het westelijk deel van het Land van Maas en Waal en is ca 12.000 ha groot. Voor dit kleigebied is de nutriëntenbelasting bekeken, in relatie tot kwel, grondgebruik, wateraanvoer en waterafvoer Lees verder

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : bemesting in relatie tot gebruiksnormen in Telen met toekomst

2 mei 2011

Samenvatting en conclusies van een project gestart in 2008, waaraan 12 akkerbouwbedrijven verspreid over heel Nederland meededen in het bemestingsonderzoek binnen Telen met toekomst Lees verder