Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

aanpak van zware metalen op melkveebedrijven

5 mei 2011

In dit rapport van NMI en CLM analyseren de auteurs de stromen van koper en zink: voorziening voor gewas en vee en de hoeveelheid koper in de bodem en het grondwater, uitgewerkt voor het proefbedrijf De Marke Lees verder

Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : stikstoflevering uit de bodem

5 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : achtergrondstudie: effecten van aanvullende maatregelen

5 mei 2011

Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatregelen tot een bijdrage aan de realisatie van deze normen kunnen bijdragen. Daartoe zijn de milieueffecten van de maatregelen en zijn de directe en de directe kosten van maatregelen en maatregelpakketten berekend. Daarmee wordt een stap gezet in het kwantificeren van nutriëntenstromen om kosteneffectieve maatregelen te identificeren en selecteren voor Stroomgebiedbeheerplannen. Deze studie moet het inzicht in de relatie landgebruik, maatregelen en waterkwaliteit vergroten. Dit rapport en de achterliggende regionale resultaten moeten nu met de regionale waterbeheerders besproken worden om te identificeren waar de grootste verbeteringen mogelijk zijn en hoe deze verbeteringen gerealiseerd kunnen worden, want deze studie was gericht op hoofdlijnen. Lees verder

Effect verlaging gebruiksnorm en afvoer gewasresten op de nitraatuitspoeling : deelonderzoek voor Telers Mineraal Paraat uitgevoerd in 2005-2007 binnen project Nutriënten Waterproof

5 mei 2011

In dit rapport wordt het deelonderzoek beschreven dat in 2005-2006 en 2006-2007 voor Telers Mineraal Paraat is uitgevoerd in project Nutriënten Waterproof (NWP) op proefbedrijf Vredepeel. Er wordt voorzien dat in bepaalde kritische gebieden een verlaging van de stikstofgebruiksnormen (tot onder landelijk advies) noodzakelijk zal zijn om aan de EU-eisen voor het nitraatgehalte in bovenste grondwater te kunnen voldoen. Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn: • In hoeverre kan de doelstelling van de nitraatconcentratie gerealiseerd worden door aangescherpte gebruiksnormen? • Welke opbrengstdaling zal optreden bij gebruiksnormen die lager zijn dan de adviesbemesting? Bij verschillende gewassen (aardappel, snijmaïs, suikerbiet, prei en broccoli) is daartoe een stikstofgift volgens de gebruiksnorm vergeleken met een gift à 70-80% van de gebruiksnorm Lees verder

Nutriëntenbelasting van het landsysteem op het oppervlaktewater in relatie tot de oppervlaktewaterkwaliteit in vier stroomgebieden : bijdrage aan de Evaluatie Meststoffenwet 2007 ex-post milieukwaliteit

5 mei 2011

In het project “Monitoring Stroomgebieden” worden de effecten van het mestbeleid op stroomgebiedniveau onderzocht. Eén van de doelen van dit project is het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het mestbeleid door het kwantificeren van het aandeel van de landbouw als gevolg van (mest)beleid in een aantal representatieve stroomgebieden. Het project wordt uitgevoerd in vier qua eigenschappen verschillende (pilot)gebieden, een met nutriënten hoogbelast zandgebied (Schuitenbeek), een laagbelast zandgebied (Drentse Aa), een veengebied (Krimpenerwaard) en een kleigebied (Quarles van Ufford). Lees verder

Managing phosphorus cycling in agriculture : market survey regarding reduction of phosphorus in pig feed

5 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Systeemanalyse voor het stroomgebied van de Schuitenbeek fase 3 : monitoring stroomgebieden

5 mei 2011

Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ wordt, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomgebied van de Schuitenbeek. In Fase 3 zijn regionale (gebiedspecifieke) data toegepast, die stapsgewijs in de modellen zijn geïntroduceerd. Dit heeft geleid tot een beter inzicht in de diverse componenten van het land- en watersysteem en tot een beter (meer gebiedspecifiek) modelsysteem. Lees verder

Bronnen van nutriënten in het landelijke gebied : de bijdrage van landbouw aan oppervlaktewaterkwaliteit in perspectief

5 mei 2011

De bijdrage van de bronnen van stikstof en fosfor in het landelijke gebied aan de belasting op het oppervlaktewater is gekwantificeerd met indicatieve berekeningen met STONE versie 2.1 Lees verder

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid : LMM-jaarrapport 2004

5 mei 2011

Het RIVM en het LEI hebben gegevens gebundeld over de bedrijfsvoering en de grondwaterkwaliteit van bedrijven die in 2004 voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) zijn bemonsterd. Uit de gegevens over de bedrijfsvoering blijkt dat de bemesting en nutriëntenoverschotten op melkveebedrijven sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw eerst fors zijn gedaald en sinds 2000 zijn gestabiliseerd. Op akkerbouwbedrijven is een minder duidelijke trend zichtbaar Lees verder

Ammonia emission factor for using benzoic acid (1% VevoVitall) in the diet of growing-finishing pigs

4 mei 2011

Het effect van toevoeging van benzoëzuur (1% VevoVitall®) aan vleesvarkensvoer op de ammoniakemissiereductie is bepaald en bedroeg gemiddeld 15,8% ten opzichte van voer zonder VevoVitall® Lees verder